direct naar inhoud van 5.4 Geluid
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

5.4 Geluid

5.4.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt een toetsingskader voor het geluidniveau op de gevels
van geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen en scholen. De wet kent een ondergrens, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting lager is dan deze waarde, zijn de voorwaarden die de Wet geluidhinder stelt aan het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen niet van toepassing. Daarnaast is in de wet een bovengrens opgenomen, de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Indien de geluidbelasting hoger is dan deze waarde, is het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen in principe niet mogelijk.

Wanneer de geluidbelasting hoger is dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, is nieuwbouw alleen mogelijk als hiervoor ontheffing is verleend. De gemeente is hierbij sinds 1 januari 2007 het bevoegde gezag en dient daarvoor bij algemene maatregel van bestuur de voorwaarden aan te geven (conform artikel 110a lid 5 Wet geluidhinder).

Voordat de ontheffing wordt aangevraagd moet onderzocht worden of door middel van maatregelen de geluidbelasting kan worden teruggebracht tot de geldende ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Daarbij moet in eerste instantie gekeken worden naar bronmaatregelen. In tweede instantie kan worden gekeken of maatregelen die de overdracht van het geluid beperken mogelijk zijn, zoals geluidschermen of wallen. Alleen als deze maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, of als ze overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard kan de ontheffing worden verleend.

Wet geluidhinder vóór 2007:

  • Voorkeursgrenswaarde: 50 dB(A) etmaalwaarde
  • Maximale ontheffingswaarde: 65 dB(A) voor nieuwe woningen langs bestaande wegen in stedelijk gebied, 60 dB(A) voor een nieuwe weg langs bestaande woningen.
  • Voor 30 km/uur wegen is de Wet geluidhinder niet van toepassing.

Wet geluidhinder na 2007:

  • Voorkeursgrenswaarde: 48 dB Lden-waarde
  • Maximale ontheffingswaarde: 63 dB voor nieuwe woningen langs bestaande wegen in stedelijk gebied, 58 dB voor een nieuwe weg langs bestaande woningen.
  • Voor 30 km/uur wegen is de Wet geluidhinder niet van toepassing. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de geluidbelasting van deze wegen wel in beeld te worden gebracht.

Artikel 110g Wgh

Vooruitlopend op het steeds stiller worden van motorvoertuigen wordt in artikel 110g van de Wet geluidhinder (voor 2007 was dit artikel 103 Wgh) een correctie geregeld van de geldende grenswaarden. Alvorens te toetsen mag aan de geldende grenswaarden conform artikel 110g van de Wgh een aftrek worden toegepast op de Lden- waarde. Deze aftrek bedraagt:

  • 2 dB voor wegen waar de maximumsnelheid gelijk is aan, of hoger is dan 70 km/uur;
  • 5 dB voor overige wegen.

Voor de Lutkemeerweg en Etnastraat is de maximum snelheid lager dan 70 km/uur en bedraagt de correctie 5 dB.

5.4.2 Situatie Lutkemeerpolder

Het plangebied wordt ontsloten door de Ookmeerweg/S106, de Etnastraat en de Lutkemeerweg. Aan de noordzijde wordt het gebied doorkruist door de nog aan te leggen Westrandweg. Verder ligt het plangebied in de beïnvloedingssfeer van Schiphol. Gezien het karakter en de functies van het plangebied is wegverkeers- en industriegeluid relevant.

5.4.3 Wegverkeerslawaai

In 2002 is vanwege het vigerend bestemmingsplan een geluidsonderzoek uitgevoerd (zie nr. 3, bijlage 1). De verkeersgegevens die toen zijn gehanteerd, komen niet geheel overeen met de gegevens van het nieuwe bestemmingsplan Lutkemeerpolder. Derhalve heeft in 2012 een actualisatie plaatsgevonden (zie nr. 4, bijlage 1) met inachtneming van de 10 nieuwe woningen binnen het plangebied en het verkeersonderzoek dat door de gemeente Amsterdam is uitgevoerd (zie nr. 1, bijlage 1).

Lutkemeerweg, 10 nieuwe woningen

De 10 nieuw te realiseren woningen liggen langs de Lutkemeerweg waar een rijsnelheid van 30 km/uur wordt aangehouden. Voor 30 km/uur wegen is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Hiermee geldt dat ook voor deze woningen niet wordt getoetst aan de Wet geluidhinder, maar in het kader van een goede ruimtelijke ordening een beoordeling wordt gegeven. Voor de 10 nieuw te bouwen woningen wordt aangehouden dat de milieusituatie tot 48 dB als “goed” wordt beoordeeld en tot 63 dB als “toelaatbaar”. Boven de 63 dB wordt de situatie als “slecht” beoordeeld.

Het geluidniveau bij de nieuwe woningen ten gevolge van de Lutkemeerweg ligt rond de 48 dB, soms er net iets boven, soms er net iets onder, afhankelijk van de afstand tot de weg. Dit wordt met “goed” tot “toelaatbaar” beoordeeld. Aan de zuidzijde van de Etnastraat, aan de Lutkemeerweg, zijn nog drie mogelijkheden om nieuwe woningen te realiseren. Echter, dit gedeelte van de Lutkemeerweg heeft zo'n lage verkeersintensiteit dat bij deze woningen ten gevolge van de Lutkemeerweg zeker voldaan wordt aan de 48 dB en waar de situatie als “goed” kan worden beoordeeld.

Lutkemeerweg, bestaande woningen

Uit de verkeersgegevens kan, door middel van emissieverschillen, worden afgeleid dat de geluidbelasting ca. 4 dB is toegenomen tussen de jaren 2008 en 2012 (van 750 naar 2050 motorvoertuigen per etmaal). In de toekomst wordt geen toename meer verwacht (van 2050 naar 1950 motorvoertuigen per etmaal). In de toekomstige situatie ligt de geluidbelasting op de bestaande woningen rond de 48 dB (zie figuren 3, 4 en 5). Soms enkele dB's hoger, soms enkele dB's lager, afhankelijk van de afstand van de woning tot de weg.

Het geluidniveau ten gevolge van de Etnastraat is bij het adres Lutkemeerweg 300 lager dan 48 dB. Dit wordt als “goed” beoordeeld. Bij deze berekeningen is geen stiller asfalttype toegepast en wordt uitgegaan van het referentiewegdek DAB (Dicht Asfalt Beton).

Conclusie

Met de uitgangspunten van het nieuwe verkeersonderzoek 2012, kunnen voor het aspect geluid de volgende conclusies worden getrokken:

Lutkemeerweg, 10 nieuwe woningen

Ten gevolge van de 30 km/uur Lutkemeerweg worden de geluidbelastingen bij de 10 nieuw te bouwen woningen beoordeeld als “goed” tot “toelaatbaar”. Door verschuiving van sommige nieuw te bouwen woningen met enkele meters van de weg af, kan ervoor gezorgd worden dat bij alle nieuwe woningen een beoordeling “goed” wordt bereikt (= een geluidbelasting van 48 dB of lager). Echter, dit is niet wettelijk verplicht.

Lutkemeerweg, bestaande woningen

Wanneer gekeken wordt naar de verkeersgegevens opgenomen in het Verkeersonderzoek bestemmingsplan Lutkemeerpolder, 11 juli 2012, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De geluidbelasting is met ca. 4 dB toegenomen van 2008 tot 2012;

- De geluidbelasting blijft nagenoeg gelijk (kleine afname van 0,2 dB) wanneer de toekomstige situatie (Schiphol-min, 2022) wordt vergeleken met de huidige situatie (2012). De maximale geluidbelasting ligt rond de 48 dB.

De toename van 4 dB (tussen 2008 en 2012) wordt in deze situatie “toelaatbaar” geacht aangezien de maximale geluidbelasting in de toekomstige situatie rond de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ligt en het om relatief lage geluidbelastingen gaat.

Etnastraat

De geluidbelasting op het adres Lutkemeerweg 300 ligt, met de toekomstige verkeersgegevens uit het rapport van 11 juli 2012, lager dan 48 dB. Dit wordt als “goed” beoordeeld.

In het akoestisch onderzoek dat is opgenomen in het bestemmingsplan van 2002 zijn worst-case situaties opgenomen van de avond-spits. Dit blijkt (volgens de gegevens die nu bekend zijn) iets te hoog te zijn ingeschat.

5.4.4 Industrielawaai

Industrielawaai

Op onderstaande afbeelding 17 is een geluidszone van 50 dB(A) opgenomen die gerelateerd is aan bedrijvigheid vanuit Schiphol.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01_0018.jpg"

Afbeelding 17: Geluidszone industrie (50 dB (A))

Een deel van het plangebied ligt binnen deze contour. Deze gronden hebben in het bestemmingsplan de aanduiding 'geluidzone - industrie Schiphol' gekregen waarbij is geregeld dat een op grond van de andere aangewezen bestemmingen toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding daarvan, welk aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelige bestemming, slechts mag worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het Industrieterrein 'Schiphol' op de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.

In de gemeente Haarlemmermeer bevindt zich aan de andere zijde van de Ringvaart een betonmortelcentrale (Betonmortelbedrijven Cementbouw BV Lijnderdijk 191-193 te Lijnden). Vanuit dit bedrijf ligt de geluidszone industrie ook in het plangebied van de Lutkemeerpolder. Deze zone heeft in het bestemmingsplan de aanduiding 'geluidzone - industrie betonmortel' gekregen en is bepaald dat de gronden met die aanduiding mede zijn bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege Cementbouw BV op de Lijnderdijk 191-193 te Lijnden op geluidsgevoelige bestemmingen. Als beperking is opgenomen dat een als geluidsgevoelige bestemming slechts gebouwd mag worden indien de geluidsbelasting vanwege Cementbouw BV op de Lijnderdijk 191-193 te Lijnden op de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.

Conclusie

Industrielawaai vormt geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan.