direct naar inhoud van 6.2 Planregels
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

6.2 Planregels

Het bestemmingsplan is opgesteld conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008). Hierin zijn regels opgenomen over onder andere de indeling van de planregels en de naamgeving van bestemmingen. De planregels kennen standaard vier hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

In de inleidende regels is een aantal begrippen verklaard die genoemd worden in de planregels. Een en ander voorkomt dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde regelingen. Tevens is bepaald op welke wijze de in het plan aangegeven maten gemeten moeten worden. Evenals de begripsbepalingen voorkomen de bepalingen inzake de wijze van meten interpretatieverschillen bij de toepassing van de planregels.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De bestemmingsregels zijn onderverdeeld in een dertiental reguliere bestemmingen (artikel 3 t/m 15) en een tweetal dubbelbestemmingen (artikel 16 en 17). Hierna wordt per bestemming kort ingegaan op enkele kenmerken.

 

Artikel 3 Bedrijf

Deze bestemming is gegeven aan de gronden die hoofdzakelijk voor bedrijfsmatige activiteiten worden gebruikt. Bedrijfsmatige activiteiten tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan, met dien verstande dat er op bepaalde plekken wel uitzonderingen zijn gemaakt. Zo is uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' een verkooppunt met motorbrandstoffen met lpg toegestaan, opgenomen in categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Deze aanduiding is opgenomen ten behoeve van het LPG-tankstation op de Ookmeerweg 501. Verder is op een aantal locaties via de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' geregeld dat daar geen bedrijven van categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Er is geregeld dat maximaal 90% van een bouwvlak gebouwd mag worden, waarbij geldt dat bebouwing enkel binnen het bouwvlak mag plaatsvinden.

Artikel 4 Gemengd - 1

Deze bestemming is toegekend aan de gronden waar een voorzieningencentrum zal worden gebouwd. Dit betekent dat de gronden in ieder geval mogen worden gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten. Verder is ook maatschappelijke dienstverlening, lunch, tearoom en fastfood toegestaan, met dien verstande dat dit mag geschieden tot een maximum van 5.000 m² bebouwd oppervlak. Ander gebruik is niet toegestaan, met dien verstande dat het dagelijks bestuur wel bevoegd is om via omgevingsvergunning bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, doch vanwege de aard en invloed van het betrokken bedrijf op de omgeving wel kan worden geacht te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Gebouwen mogen enkel binnen het bestemmingsvlak gebouwd worden, met dien verstande dat het bouwvlak voor maximaal 90% bebouwd mag worden.

Artikel 5 Gemengd - 2

De gronden met deze bestemming mag onder meer gebruikt worden voor wonen, agrarisch, praktijk of vrije beroepsuitoefening aan huis, consumentverzorgende dienstverlening aan huis, zakelijke dienstverlening aan huis en shortstay. Via de aanduiding 'wonen' is geregeld waar woningen zijn toegestaan. Dit aantal bedraagt niet meer dan 10 woningen binnen de bestemming Gemengd - 2. Verder is geregeld dat maximaal 25% van een bouwperceel bebouwd mag worden, waarbij geldt dat de bebouwing enkel binnen het bouwvlak mag plaatsvinden. In tegenstelling tot de bestemmingen Bedrijf, Gemengd - 1, Gemengd - 3, Gemengd - 4 en Maatschappelijk - Begraafplaats wordt het bebouwingspercentage binnen de bestemming Gemengd - 2 vastgesteld op bouwperceelniveau en niet op bouwvlakniveau. Hetgeen bij de andere bestemmingen het geval is. Er bestaat een verschil tussen de bouwhoogte van woningen en andere gebouwen. Woningen mogen hoger worden dan andere gebouwen dan woningen.

Artikel 6 Gemengd - 3

De gronden met deze bestemming mogen gebruikt worden voor bedrijfsmatige activiteiten en wonen. Via de aanduiding 'wonen' is geregeld waar woningen zijn toegestaan. Dit aantal bedraagt niet meer dan 13 woningen binnen de bestemming Gemengd - 3.Verder is geregeld dat maximaal 25% van een bouwvlak bebouwd mag worden, waarbij geldt dat de bebouwing enkel binnen het bouwvlak mag plaatsvinden. Hierdoor wordt voorkomen dat bouwpercelen geheel worden volgebouwd. Enkel de Lutkemeerweg 354 heeft een ander percentage gekregen dan 25%. In een overeenkomst is overeengekomen dat op die locatie maximaal 3600 m2 mag worden gebouwd. Er bestaat een verschil tussen de bouwhoogte van woningen en andere gebouwen. Woningen mogen hoger worden dan andere gebouwen dan woningen. Omdat binnen deze bestemming woningen zijn toegestaan, is geregeld dat tot een strijdig gebruik in ieder geval wordt gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van inrichtingen en bedrijven die worden begrepen in artikel 1 onderdeel D van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht en risicovolle inrichtingen. Verder is ook horeca als hoofd- en nevenactiviteit niet toegestaan. Enkel ter plaatse van de Lutkemeerweg 149 zijn standplaatsen voor campers toegestaan. Dit is via de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - camperstandplaats' nader geregeld. Eveneens is stadslandbouw toegestaan waar dit met een aanduiding is aangegeven.

Artikel 7 Gemengd - 4

Op de gronden met deze bestemming is een hotel toegestaan. Naast de hotelfunctie zijn hier diverse andere functies toegestaan zoals horeca als hoofdactiviteit, wellness, fitness en leisure. Tevens kunnen er bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend. Er is geregeld dat maximaal 90% van een bouwvlak gebouwd mag worden, waarbij geldt dat bebouwing enkel binnen het bouwvlak mag plaatsvinden. Om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen, is het dagelijks bestuur bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de plaatsing van bouwwerken.

Artikel 8 Groen

Deze bestemming is opgenomen voor de groenstroken en ontsluiting/inritten in het plangebied. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijn daar toegestaan.

Artikel 9 Maatschappelijk - Begraafplaats

Deze bestemming is opgenomen voor de begraafplaats Westgaarde en staat onder meer een begraafplaats, uitvaartcentrum, crematorium voorzieningen voor begraven en cremeren en horeca als nevenactiviteit toe. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij geldt dat het bebouwd oppervlak aan gebouwen niet meer mag bedragen dan 7.000 m².

Artikel 10 Maatschappelijk - Openbare dienstverlening

De gronden ter plaatse van de gemeentewerf hebben deze bestemming gekregen. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij de bouwhoogte niet meer dan 12 meter mag bedragen.

Artikel 11 Natuur

De natuurbestemming is gegeven aan de gronden die volgens het programma van Eisen 'Tuinen van West' d.d. 20 januari 2010 worden ingericht voor Natte Natuur, speelnatuurgebied en Natuur plus extensieve recreatie. Ter plaatse van de gronden is het uitsluitend mogelijk bouwwerken, geen gebouwen zijnde te bouwen. Daarbij geldt dat kunstwerken maximaal 5 meter mogen zijn en overige bouwwerken 2 meter. Voor het bastion/ uitkijkpost is een uitzondering gemaakt. De bouwhoogte mag maximaal 15 meter zijn. Om ervoor te zorgen dat niet overal bastions/ uitkijkposten worden geplaatst is geregeld dat dit type bouwwerk enkel is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - bastion/ uitkijkpost'. Eveneens is stadslandbouw toegestaan waar dit met een aanduiding is aangegeven.

Artikel 12 Recreatie

De gronden die in gebruik zijn als nutstuin hebben deze bestemming gekregen. Binnen deze bestemming is per nutstuin maximaal 1 gebouw toegestaan met een maximale oppervlakte van 9 m² en een maximale bouwhoogte van 2,50 meter. Het is verboden om de gronden en bebouwing te gebruiken ten dienste van verblijfsrecreatie en horeca als hoofd- en nevenactiviteit.

Artikel 13 Verkeer

Deze bestemming regelt de openbare verharde gronden waar de verkeersfunctie overheerst. Dit zijn onder meer de Lutkemeerweg, Etnastraat en Maroastraat. Ontsluitingen en inritten zijn toegestaan binnen deze bestemming. Het is op deze gronden uitsluitend toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming te bouwen. Daarbij geldt dat kunstwerken maximaal 5 meter hoog mogen zijn en de bouwhoogte van overige bouwwerken maximaal 2 meter hoog.

Artikel 14 Water

In de bestemming zijn verschillende watergangen opgenomen. Behoudens de gronden die de bestemming water hebben gekregen is water ook toegestaan op gronden met een andere bestemming. Ter bescherming van de waterbelangen is opgenomen dat het in bepaalde gevallen niet is toegestaan zonder omgevingsvergunning van het dagelijks bestuur bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren. Daarbij gaat het onder meer om het dempen of graven van watergangen en/of waterpartijen, het verbreden of verdiepen van plassen, sloten of andere watergangen en het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanleggelegenheden. Een gemaal is ook mogelijk gemaakt via de aanduiding 'gemaal'.

Artikel 15 Wonen

Deze bestemming geldt voor de 4 woningen op het terrein van de begraafplaats Westgaarde. Op de verbeelding is het maximum aantal woningen opgenomen. In de regels is aangegeven wat de maximale bouwhoogte mag zijn en zijn tevens voor de erfbebouwing maximale maten opgenomen. Binnen deze bestemming kunnen nadere eisen worden gesteld aan het oppervlak en de plaatsing van bouwwerken, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Praktijk- of vrije beroepsuitoefening of consumentenverzorgende dienstverlening aan huis is toegestaan, mits de woonfunctie niet wordt verdrongen en de praktijk of het vrije beroep wordt uitgeoefend door degene die in de woning zijn hoofdverblijf heeft.

 

Artikel 16 Leiding - Leidingstrook

Om de planologisch relevante leidingen in het plangebied te beschermen is deze dubbelbestemming opgenomen. Voor de betreffende gronden betekent dit dat daar uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming mogen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 meter. Afwijken hiervan is mogelijk, mits er uit hoofde van het leidingentransport geen bezwaren bestaan en de desbetreffende leidingbeheerder daar vooraf over is gehoord.

Artikel 17 Waterstaat - Waterkering

Deze dubbelbestemming geldt voor gronden met een waterkerende functie. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen bouwen zijnde worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 2 meter. Het is mogelijk om hiervan af te wijken indien daartegen uit hoofde van de waterstaatbelangen geen overwegende bezwaren bestaan en de waterbeheerder vooraf is gehoord. In de regels is verder geregeld in welke gevallen het verboden is om zonder omgevingsvergunning van het dagelijks bestuur bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De algemene regels (artikel 18 t/m 23) bevatten regels, die voor meerdere in het plan opgenomen bestemmingen gelden. Hierna wordt per regeling kort ingegaan op enkele kenmerken.

Artikel 18 Anti-dubbeltelregel

De anti-dubbeltelregel is bedoeld om te voorkomen dat een cumulatie van bebouwing optreedt waardoor de maximale maatvoering in het bestemmingsplan (bijvoorbeeld maximaal vloeroppervlak) in totaliteit wordt overschreden.

Artikel 19 Algemene bouwregels

In dit artikel is een aantal algemene regels opgenomen die gelden voor meerdere bestemmingen. Zo geldt dat het is toegestaan om bouw- en/of bestemmingsgrenzen te overschrijden ten behoeve van stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, schoorstenen en dergelijke delen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,2 meter. Voor bruggen geldt hetzelfde, al mag daar de overschrijding niet meer bedragen dan 10 meter.

Artikel 20 Algemene gebruiksregels

Een aantal activiteiten is in het plangebied niet toegestaan. Deze activiteiten zijn in dit artikel opgesomd. Gronden en bebouwing mogen bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor prostitutie, seksinrichting, geldinwisselkantoor of smartshop. Verder is het ook niet toegestaan om kampeermiddelen, voer- of vaartuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen op te slaan of te stallen.

Artikel 21 Algemene aanduidingsregels

De aanduidingen 'Geluidzone - industrie Schiphol' en 'Geluidzone - industrie betonmortel' zijn toegekend aan de gronden waar, in aanvulling op het bepaalde in de ter plaatse geldende bestemmingen, het niet is toegestaan geluidgevoelige bestemmingen te bouwen. De zone 'Geluidzone - industrie Schiphol' is op de verbeelding opgenomen vanwege het industrieterrein Schiphol. De zone 'Geluidzone - industrie betonmortel' is op de verbeelding opgenomen vanwege bedrijf Cementbouw BV op de Lijnderdijk 191 - 193 te Lijnden.

Het plangebied ligt in een gebied waar op grond van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) beperkingen gelden. Met de aanduiding ''luchtvaartverkeerzone - LIB' worden de van toepassing zijnde beperkingen voor het plangebied geborgd. Dit heeft ertoe geleid dat het voor bepaalde gronden op grond van artikel 2.2.1 LIB niet is toegestaan woningen, woonwagens, gebouwen met een onderwijsfunctie of gebouwen met een gezondheidsfunctie te bouwen. Verder gelden voor bepaalde gronden beperkingen op grond van artikel 2.2.2. LIB wat betreft maximale hoogte, en gelden voor bepaalde gronden beperkingen op grond van artikel 2.2.3 LIB wat betreft activiteiten die een sterke aantrekkingskracht kunnen hebben op vogels.

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - lpg' geldt dat geen beperkt of kwetsbare objecten als bedoeld in de Regeling externe veiligheid inrichtingen en het Besluit externe veiligheid inrichtingen mogen worden opgericht. Deze bepaling is opgenomen ten gevolge van het LPG-tankstation op de Ookmeerweg 501.

De aanduiding 'Vrijwaringszone - weg' is toegekend aan de gronden waar geen nieuwe bouwwerken mogen worden gebouwd. Deze aanduiding is hier geplaatst vanwege de aanleg van de Westrandweg (A5).

Artikel 22 Algemene afwijkingsregels

In dit artikel is in aanvulling op de afwijkingsbepalingen uit de bestemmingen nog een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Het dagelijks bestuur is bijvoorbeeld bevoegd om af te wijken van de regels van het bestemmingsplan voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals straatmeubilair, keermuren, bebouwing ten behoeve van al dan niet ondergrondse afvalopslag en geluidwerende voorzieningen.

Artikel 23 Overige regels

In dit artikel is onder meer geregeld dat voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere regelgeving, de andere regelgeving geldt zoals die luidt dan wel van kracht is op het moment van tervisielegging van het ontwerp van bestemmingsplan Lutkemeerpolder.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

De overgangs- en slotregels (artikel 24 en 25) bevatten de wettelijk voorgeschreven overgangsregels en de citeertitel van de regels van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder.