direct naar inhoud van 7.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

7.1 Economische uitvoerbaarheid

7.1.1 Financiering

Het bestemmingsplan is economisch uitvoerbaar.

7.1.2 Ontwikkeling bedrijventerrein

De ontwikkeling van het bedrijventerrein kan worden opgedeeld in twee fases.

Eerste fase

Dit gebied is bouwrijp gemaakt en ingericht. Momenteel is ongeveer de helft van de aanwezige bouwkavels in erfpacht uitgegeven en bebouwd. De gemeente Amsterdam heeft voor dit gebied een grondexploitatie opgesteld, die op fifty/fifty-basis wordt uitgevoerd met SADC (Schiphol Area Development Company). Dit in verband met het feit dat de Lutkemeerpolder in regionaal verband is aangewezen als gebied voor luchthavengebonden bedrijvigheid.


Tweede fase

Als de kavels op bedrijventerrein Lutkemeer eerste fase alle in erfpacht uitgegeven zijn, zal worden gestart met de ontwikkeling van bedrijventerrein tweede fase. Ook hier zoekt de gemeente Amsterdam de samenwerking met SADC. Hier zal niet worden gekozen voor samenwerking middels een gemeenschappelijke grondexploitatie, maar voor een samenwerking middels een gemeenschappelijke exploitatie maatschappij (GEM). Dit bedrijf met als aandeelhouders de gemeente Amsterdam en SADC zullen de ontwikkeling en exploitatie van het bedrijventerrein tweede fase te zijner tijd ter hand nemen. Naar verwachting zal dit over enkele jaren starten. De gemeente Amsterdam zal het gebied ten behoeve van bedrijventerrein tweede fase ovedragen aan de GEM. De GEM zal het proces van bouwrijp maken starten, en vervolgens overgaan tot overdracht in erfpacht per bouwrijp gemaakt kavel aan de verschillende afnemers.

7.1.3 Exploitatieplan

Voor het onderhavige bestemmingsplan bestaat in beginsel een verplichting om een exploitatieplan vast te stellen, aangezien het bestemmingsplan voorziet in een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Doordat het verhaal van kosten van de grondeploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen zal het stadsdeel bij het vaststellen van het bestemmingsplan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor bestemmingsplan Lutkemeerpolder.

Het stadsdeel is eigenaar van de grond en zal de gronden ter zijner tijd uitgeven.