direct naar inhoud van 7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.2.1 Inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan Lutkemeerpolder is in overeenstemming met de inspraakverordening van het stadsdeel gedurende zes weken van donderdag 9 juni 2011 tot en met woensdag 20 juli 2011 ter inzage gelegd. Tijdens deze periode heeft een ieder schriftelijk kunnen reageren. Tevens is op dinsdag 21 juni 2011 een inloopbijeenkomst gehouden over het voorontwerp bestemmingsplan Lutkemeerpolder. Tijdens deze bijeenkomst bestond tevens de gelegenheid tot het indienen van een inspraakreactie.

Er zijn in totaal 6 reacties binnengekomen. De inspraakreacties zijn samengevat en voorzien van een beantwoording in de Nota van beantwoording. Deze Nota is opgenomen als bijlage bij het bestemmingsplan.

7.2.2 Overleg artikel 3.1.1 Bro

Het voorontwerp bestemmingsplan is aan de volgende instanties gezonden in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro:

1. VROM-inspectie;

2. Provincie-Noord-Holland;

3. Waternet;

4. Gemeente Amsterdam, Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC);

5. Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening;

Aan de overlegpartners is verzocht te reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. Vijf instanties, te weten VROM-inspectie, Provincie-Noord-Holland, Waternet, Gemeente Amsterdam, Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) en Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening. Deze reacties zijn samengevat in dezelfde Nota van beantwoording die onder paragraaf 7.2.1 is genoemd en voorzien van een beantwoording. Deze Nota is opgenomen als bijlage bij het bestemmingsplan.