direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - 3
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 13 Verkeer - 3

13.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Verkeer - 3 aangewezen gronden zijn bestemd voor:;

 • a. voet- en fietspaden;
 • b. groenvoorzieningen zoals bermen, beplanting en groenstroken;
 • c. parkeervoorzieningen met de daarbij behorende in- en uitritten en toegangen;
 • d. in- en uitritten ten behoeve van gebouwde parkeervoorzieningen binnen de aangrenzende bestemmingen Gemengd - 1 en Wonen;
 • e. detailhandel;

met de daarbij behorende

 • f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • g. ondergrondse infrastructuur;
 • h. nutsvoorzieningen;
13.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 13.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. op en onder deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht, met uitzondering van het bepaalde onder b;
 • b. ter plaatse van de aanduiding “detailhandel” mogen gebouwen worden opgericht tot maximaal 0,5 meter boven peil;
 • c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. de bouwhoogte mag maximaal 1 meter bedragen;
  • 2. het bebouwingspercentage mag maximaal 5% bedragen.
13.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid.13.1 genoemde gronden gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

 • a. voor de functie detailhandel als bedoeld in lid 13.1, onder e, gelden de volgende bepalingen:
  • 1. detailhandel is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding “detailhandel”;
  • 2. de totale brutovloeroppervlakte (bvo) mag binnen de bestemmingen Gemengd – 2 en Verkeer – 3 gezamenlijk minimaal 3.500 m2 en maximaal 4.500 m2 bedragen;
  • 3. de bvo per detailhandelsvestiging mag maximaal 500 m² bedragen, met uitzondering van de supermarkten;
  • 4. de totale bvo voor supermarkten binnen de bestemmingen Gemengd – 2 en 'Verkeer – 3 mag maximaal 2500 m² bedragen verdeelt over maximaal twee vestigingen;
 • b. gebouwde parkeervoorzieningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding “parkeergarage”.