direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer - 4
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 14 Verkeer - 4

14.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor verkeer -4 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. fiets- en voetpaden;
 • b. busstation;
 • c. openbaar vervoersvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. kiosken;
 • f. gebouwde en ongebouwde fietsenstalling;
 • g. parkeervoorzieningen met de daarbij behorende in- en uitritten en toegangen;
 • h. functies als bedoeld in artikel 5.1, onder b en onder d tot en met h;
 • i. taxistandplaatsen;
 • j. openbare ruimte;

met de daarbij behorende

 • k. toegangs- en ontsluitingswegen;
 • l. ondergrondse infrastructuur;
 • m. andere bijbehorende voorzieningen.
14.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 14.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht ter plaatse van de aanduiding “gemengd”;
 • b. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. de gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht voor zover de voorgevels van de gebouwen hoofdzakelijk direct in de bestemmingsgrens worden gerealiseerd;
 • d. voor kiosken als bedoeld in lid 14.1, onder f, gelden de volgende bepalingen:
  • 1. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen;
  • 2. de bebouwingsoppervlakte per kiosk mag maximaal 30 m2 bedragen;
  • 3. het aantal kiosken mag maximaal 1 bedragen;
 • e. voor de fietsenstalling als bedoeld in lid 14.1, onder g, gelden de volgende bepalingen:
  • 1. de bouwhoogte mag maximaal 2,5 meter bedragen;
 • f. Voor gebouwde parkeervoorzieningen gelden de volgende bepalingen:
  • 1. parkeervoorzieningen mogen tot maximaal 2,5 meter boven peil worden gerealiseerd;
  • 2. het aantal bouwlagen mag maximaal 2 bouwlagen bedragen;
  • 3. het bepaalde onder 1 geldt niet voor in- en uitritten en toegangen van deze parkeervoorzieningen;
 • g. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 12 meter mag bedragen.
14.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 14.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen:

 • a. voor de in lid 14.1, onder i, genoemde functies gelden de volgende gebruiksregels;
  • 1. deze functies zijn uitsluitend toegestaan ter plaatsen van de aanduiding “gemengd”;
  • 2. de totale brutovloeroppervlakte (bvo) mag maximaal 2000 m2 bedragen;
 • b. voor gebouwde parkeervoorzieningen gelden de volgende bepalingen:
  • 1. het totaal aantal parkeerplaatsen mag maximaal 255 parkeerplaatsen bedragen.