direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - 5
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 15 Verkeer - 5

15.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Verkeer -5 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. rijwegen;
 • b. fiets- en voetpaden;
 • c. tramstation;
 • d. openbaar vervoersvoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. kiosk;
 • g. fietsenstalling;
 • h. openbare ruimte;

met de daarbij behorende

 • i. toegangs- en ontsluitingswegen;
 • j. ondergrondse infrastructuur;
 • k. andere bijbehorende voorzieningen;
15.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 15.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

 • a. op en onder deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht, met uitzondering van het bepaalde onder b en c;
 • b. voor kiosken als bedoeld in lid 15.1, onder f, gelden de volgende bepalingen:
  • 1. de bouwhoogte mag maximaal 3,5 meter bedragen;
  • 2. de bebouwingsoppervlakte per kiosk mag maximaal 30 m2 bedragen;
  • 3. het aantal kiosken mag maximaal 1 bedragen;
 • c. voor gebouwen ten behoeve van fietsenstallingen als bedoeld in lid 15.1, onder g, gelden de volgende bepalingen:
  • 1. de bouwhoogte mag maximaal 0,5 meter boven peil bedragen;
  • 2. het bepaalde onder 1 geldt niet voor in- en uitritten en toegangen van deze fietsenstalling;
 • d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 9 meter mag bedragen.