direct naar inhoud van Artikel 16 Water
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 16 Water

16.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. vaarwater;
  • b. waterberging;

met de daarbij behorende

  • c. groenvoorzieningen;
  • d. waterhuishoudkundige voorzieningen.
16.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 16.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

  • a. op en onder deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht;
  • b. de bouwhoogte mag maximaal 2 meter bedragen.
16.3 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op artikel 2.1, lid 1, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:

  • a. ligplaatsen voor woonboten;
  • b. het afgemeerd houden van schepen.