direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende

17.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 17.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. de gebouwen mogen uitsluitend worden gerealiseerd voor zover de voorgevels van de gebouwen hoofdzakelijk direct in de bestemmingsgrens worden opgericht;
 • c. de minimale bouwhoogte van de eerste bouwlaag mag niet minder dan 3,4 meter bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding “dove gevel” mogen gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige functies uitsluitend worden opgericht indien de gebouwen op de eerste bouwlaag zijn voorzien van een dove gevel dan wel een vliesgevel;
 • e. woningen mogen uitsluitend worden opgericht indien zij zijn voorzien van een geluidsluwe zijde;
 • f. voor bouwwerken,geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen;
 • g. voor gebouwde parkeervoorzieningen gelden de volgend bepalingen:
  • 1. de bouwhoogte mag maximaal 0,5 meter boven peil bedragen;
  • 2. het bepaalde onder 1 geldt niet voor in- en uitritten en toegangen van deze parkeervoorzieningen.
17.3 Nadere eisen
 • a. Het dagelijks bestuur is bevoegd nadere eisen stellen ten aanzien van aan bouwplannen de situering en vormgeving van gebouwen met een bouwhoogte van 35 meter of meer teneinde mogelijk nadelige effecten van wind te voorkomen
 • b. In dat kader kan het dagelijks bestuur tevens van een initiatiefnemer van een bouwplan verlangen een windtunnelonderzoek en/of bezonningsonderzoek aan hen te overleggen.
17.4 Afwijken van de bouwregels

Het dagelijks bestuur is bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde bepaalde in lid 17.2, onder d, indien is aangetoond dat wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsnormen zoals deze zijn vastgesteld middels het besluit hogere waarden.

17.5 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 17.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen:

 • a. voor de functies als bedoeld in lid 17.1, sub a tot en met i, mag de totale brutovloeroppervlakte (bvo) maximaal 14.000 m2 bedragen;
 • b. voor de functie wonen als bedoeld in lid 17.1 onder a ,gelden de volgende bepalingen:
  • 1. de totale bvo mag minimaal 12.500 m2 en maximaal 13.500 m2 bedragen;
 • c. voor de functie detailhandel als bedoeld in lid 17.1, onder b, gelden de volgende bepalingen;
  • 1. detailhandel is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' (dh)' en uitsluitend in de eerste en tweede bouwlaag;
  • 2. de totale bvo mag maximaal 500 m² bedragen;
  • 3. een supermarkt is niet toegestaan;
 • d. voor de functie maatschappelijke dienstverlening als bedoeld in lid 17, onder d, gelden de volgende bepalingen:
  • 1. kinderdagverblijven zijn uitsluitend toegestaan aan de zijde van de Bertrand Russellstraat;
 • e. voor de functies als bedoeld in lid 17.1, onder f tot en met h, gelden de volgende bepalingen:
  • 1. deze functies zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' en uitsluitend in de eerste en tweede bouwlaag;
 • f. voor de functies als bedoeld in lid 17.1, onder c, d en onder i, gelden de volgende bepalingen;
  • 1. deze functies zijn uitsluitend toegestaan in de eerste en tweede bouwlaag;
 • g. voor gebouwde parkeervoorzieningen gelden de volgende regels:
  • 1. het totaal aantal parkeerplaatsen mag maximaal 125 parkeerplaatsen bedragen;
 • h. in aanvulling op artikel 2.1 lid 1, sub c ,van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:
  • 1. ongebouwde parkeervoorzieningen.