direct naar inhoud van Artikel 19 Waterstaat-Waterkering
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 19 Waterstaat-Waterkering

19.1 Bestemmingsomschrijving
  • a. De op de verbeelding voor Waterstaat-Waterkering aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor waterkering en de daarbij behorende voorzieningen.
  • b. De bestemming Waterstaat-Waterkering is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen;
  • c. daar waar dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen gelden:
  • 1. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 19;
  • 2. in de tweede plaats de bepalingen van artikel 18.
19.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 19.1 genoemde gronden mogen, in afwijking van het bepaalde ten aanzien van de overige bestemmingen, uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

  • a. bouwwerken mogen uitsluitend boven peil worden opgericht;
  • b. ondergrondse bouwwerken, zoals kelders en kruipruimten, zijn niet toegestaan;
  • c. het waterkerend vermogen van de gronden mag niet worden aangetast.
19.3 Afwijken van de bouwregels

Het dagelijks bestuur is bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 19.2 ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen van deze gronden, met inachtneming van de desbetreffende regels, mits:

  • a. hierdoor geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de waterkering, en
  • b. ter zake daarvan vooraf advies van de beheerder van de waterkering is ingewonnen.