direct naar inhoud van Artikel 4 Gemengd - 2
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 4 Gemengd - 2

4.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Gemengd - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende

4.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 4.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. de gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht voor zover de voorgevels van de eerste bouwlaag van de gebouwen hoofdzakelijk in de bestemmingsgrens worden gerealiseerd;
 • c. woningen mogen uitsluitend worden opgericht indien zij zijn voorzien van een geluidluwe zijde;
 • d. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen.
4.3 Nadere eisen
 • a. Het dagelijks bestuur is bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en vormgeving van gebouwen met een bouwhoogte van 35 meter of meer teneinde mogelijk nadelige effecten van wind en schaduw te voorkomen.
 • b. In dat kader kan het dagelijks bestuur tevens van een initiatiefnemer van een bouwplan verlangen een windtunnelonderzoek en/of bezonningsonderzoek aan hen te overleggen.
4.4 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 4.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen:

Voor de in lid 4.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen:

 • a. Voor de in lid 4.1, onder a tot en met g, genoemde functies gelden de volgende gebruiksregels:
  • 1. de totale brutovloeroppervlakte (bvo) mag maximaal 11.500 m2 bedragen;
 • b. voor de functie wonen als bedoeld in lid 4.1, onder a, gelden de volgende bepalingen:
  • 1. wonen is uitsluitend toegestaan vanaf de tweede bouwlaag (gezien vanaf de Julianalaan);
  • 2. in afwijking van het bepaalde onder 1 is ter plaatse van de aanduiding "wonen" gezien vanaf Bertrand Russellstraat wonen toegestaan vanaf de eerste bouwlaag;
  • 3. de totale bvo mag minimaal 7.000 m2 en maximaal 8.000 m2 bedragen;
 • c. voor de functie detailhandel als bedoeld in lid 4.1, onder b, gelden de volgende bepalingen:
  • 1. detailhandel is uitsluitend toegestaan in de eerste bouwlaag en voor het overige uitsluitend onder peil (gezien vanaf Julianalaan);
  • 2. de totale bvo binnen de bestemmingen Gemengd- 2 en Verkeer -3 gezamenlijk mag minimaal 3.500 m2 en maximaal 4.500 m2 bedragen;
  • 3. de bvo per detailhandelsvestiging mag maximaal 500 m2 bedragen met uitzondering van supermarkten;
  • 4. de totale bvo voor supermarkt binnen de bestemmingen Gemengd- 2 en Verkeer -3 mag maximaal 2500 m² bedragen, verdeeld over maximaal twee vestigingen (zie ook Verkeer - 3);
 • d. voor de functies als bedoeld in 4.1, onder c tot en met g, gelden de volgende bepalingen:
  • 1. deze functies zijn uitsluitend toegestaan in de eerste en tweede bouwlaag;
  • 2. de totale bvo mag maximaal 1.000 m2 bedragen;
 • e. voor de functie maatschappelijk dienstverlening als bedoeld in lid 4.1, onder c, gelden de volgende bepalingen:
  • 1. kinderdagverblijven zijn uitsluitend toegestaan aan de zijde Bertrand Russellstraat;
  • 2. geluidgevoelige voorzieningen, zoals scholen en ziekenhuizen, zijn niet toegestaan;
 • f. in aanvulling op artikel 2.1, lid 1, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:
  • 1. ongebouwde parkeervoorzieningen.