direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 5
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 7 Gemengd - 5

7.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Gemengd - 5 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoor;
 • b. horeca 4;
 • c. creatieve functies, zoals kunsten, media, entertainment en andere creatieve zakelijke dienstverlening;
 • d. sportvoorzieningen;

met de daarbij behorende

 • e. parkeervoorzieningen met de daarbij behorende in- en uitritten en toegangen
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. tramvoorzieningen;
 • h. tuinen en erven;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. terrassen;
 • k. bergingen en andere nevenruimten.
7.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 7.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' geldt dat tot een hoogte van 8 meter geen bebouwing mag worden opgericht, behoudens voor de hogere opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies;
 • d. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 7.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen:

 • 1. voor de functie horeca 4 als bedoeld in lid 7.1, onder b, geldt dat de totale brutovloeroppervlakte (bvo) maximaal 1.000 m2 mag bedragen;
 • 2. voor de creatieve functies als bedoeld in lid 7.1, onder c geldt, geldt dat de totale bvo maximaal 3.400 m2 mag bedragen;
 • 3. voor de functie sportvoorzieningen als bedoeld in lid 7.1, onder d, geldt dat de totale bvo maximaal 3.000 m2 mag bedragen.