direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. plantsoenen;
 • b. parken;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. waterlopen en waterpartijen;

met de daarbij behorende

 • e. speelvoorzieningen;
 • f. voet- en fietspaden;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. water, duikers en oevervoorzieningen.
8.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 8.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

 • a. op en onder deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 1 meter mag bedragen.
8.3 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op artikel 2.1, lid 1, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:

 • a. parkeervoorzieningen.