direct naar inhoud van Artikel 24 Algemene wijzigingsregels
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 24 Algemene wijzigingsregels

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1, sub a, van de Wet ruimtelijke ordening en met in achtneming van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het bestemmingsplan te wijzigen, in die zin dat:

 • 1. de dubbelbestemming "Waarde-archeologie' geheel of gedeeltelijk kan worden geschrapt, indien:
  • a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
  • b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze waarden;
 • 2. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'wro-zone-wijzigingsgebied' de bestemmingen Groen en Verkeer - 2 kunnen worden gewijzigd in de bestemming Verkeer - 2, indien de wijziging betrekking heeft op:
  • a. het realiseren van een ontsluitingsweg, met dien verstande dat:
  • b. de weg maximaal één rijstrook mag omvatten;
  • c. de wijziging uitsluitend is toegestaan indien dit op planologische, stedenbouwkundige, milieutechnische en waterhuishoudkundige gronden aanvaardbaar is.