direct naar inhoud van 10.2 VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

10.2 VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering, Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk (VNG-publicatie) is een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming (2009). Om een milieuzonering in een concrete situatie te kunnen uitwerken bevat de VNG-publicatie bouwstenen. De drie belangrijkste bouwstenen zijn:

  • 1. de richtafstandenlijst;
  • 2. twee omgevingstypen;
  • 3. een lijst van toelaatbare activiteiten in gemengd gebied met het oog op functiemenging.

De belangrijkste bouwstenen voor milieuzonering zijn de twee richtafstandenlijsten die zijn opgenomen in bijlage 1 van de VNG-publicatie. Dit zijn afstanden ten opzichte van een rustige woonwijk (of een vergelijkbaar omgevingstype, zoals een rustig buitengebied). In de bijlagen wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de ruimtelijke relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie.
Om tot een optimale invulling van de ruimte te komen worden diverse omgevingstypen onderscheiden. Het achterliggende idee is dat de gevoeligheid van een gebied mede afhankelijk is van het omgevingstype. De gevoeligheid van een gebied kan daarom aanleiding zijn om af te wijken van de standaardafstanden in de bedrijvenlijst die uitgaan van de ligging in een rustige woonwijk. Afhankelijk van het type gebied kan een correctie worden toegepast op de afstanden die zijn genoemd in de standaardlijst en wel per hinderaspect (geluid, stof, stank en dergelijke) dat in de lijst is genoemd.

Amstelstation e.o. is te typeren met het omgevingstype gemengd gebied. Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels en (kleine) bedrijven. Gebieden die direct langs de hoofdstructuur liggen - zoals het onderhavige plangebied - behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied.

In geval van het omgevingstype gemengd gebied kunnen de afstanden uit bijlage 1 - zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat - met één afstandsstap worden verkleind. De richtafstanden behorende bij een gemengd gebied zijn dan als volgt weer te geven:

Richtafstand tot omgevingstype gemengd gebied (dit is de gewone standaard met 1 verlaagd vanwege gemengd gebied)

Categorie 1 0 meter

Categorie 2 10 meter

Categorie 3.1 30 meter

Categorie 3.2 50 meter

Categorie 4.1 100 meter

Categorie 4.2 200 meter

Categorie 5.1 300 meter

Categorie 5.2 500 meter

Categorie 5.3 700 meter

Categorie 6 1000 meter

Belangrijk is dat de VNG-lijst slechts een hulpmiddel is om waar nodig (in nieuwe situaties) bedrijven en woningen (of andere milieugevoelige objecten) te scheiden (en ziet niet op onderlinge hinder die bedrijven van elkaar kunnen ondervinden). De lijst wordt gemotiveerd toegepast, afwijken van de lijst voor concrete situaties is mogelijk, mits – wederom – gemotiveerd.

In het bestemmingsplangebied komt een activiteit voor die op de bij de regels behorende VNG-lijst is opgenomen. Het gaat om het busstation dat binnen categorie 3.2 valt, hetgeen een afstand richtafstand van 50 m tot de voorziene woningbouw met zich brengt. Deze afstand wordt met name bepaald door het aspect geluid. Gelet op de geluidsmaatregelen die worden getroffen aan blok D (zie ook paragraaf 7.4) levert de aanwezigheid van het busstation geen beperking op voor de voorziene woningbouw.