direct naar inhoud van 14.2 Archeologie, resultaten onderzoek
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

14.2 Archeologie, resultaten onderzoek

Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) heeft in opdracht van stadsdeel Oost / Watergraafsmeer een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het bestemmingsplangebied Amstelstation e.o.( zie bijlage Archeologisch bureauonderzoek Plangebied Amstelstation e.o., Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer BO 10-019 Amsterdam 2010).

Het onderzoek is bedoeld om het cultuurhistorische verleden van het plangebied in kaart te brengen en daarmee een beeld te krijgen van de archeologische sporen die in de bodem aanwezig kunnen zijn. De historisch topografische kartering heeft geresulteerd in een overzicht van archeologische informatie over de ontwikkeling van de Watergraafsmeer Polder.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01_0015.png"

Figuur: archeologische beleidskaart

Van dit ruimtelijke en landschappelijke beeld is een archeologische verwachting opgesteld die vertaald is in een beleidskaart van archeologische waarden. De kaart biedt een specificatie van de beleidsregels en maatregelen voor de vereiste archeologische monumentenzorg. Er worden twee soorten beleidszones onderscheiden; een zone met een hoge archeologische verwachting en een zone waar de archeologische waarden door ontwikkelingen in de 20ste eeuw verstoord zijn. Elke van beide zones kent een specifieke normering voor het vaststellen of en in welke mate eventueel archeologisch veldonderzoek nodig is in de bouwplanontwikkeling.

Uit het onderzoek blijkt dat er voor het plangebied twee archeologische categorieën van toepassing zijn. Een zone met een hoge archeologische verwachting en één zone waar de archeologische waarden reeds verstoord zijn. Alleen voor de zone met een hoge archeologische verwachting is een dubbelbestemming in het bestemmingsplan opgenomen.

Voor het gehele plangebied geldt de wettelijke meldingsplicht, hetgeen inhoudt dat ook in geval geen archeologisch vooronderzoek vereist is en er toch archeologische overblijfselen ouder dan 50 jaar bij bouwwerkzaamheden aangetroffen worden, deze bij BMA aangemeld dienen te worden. In gezamenlijk overleg met de opdrachtgever kunnen dan maatregelen worden genomen tot documentatie en berging van de vondsten.