direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

3.4 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch Sterk en Duurzaam
De structuurvisie Amsterdam 2040 is op 17 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. De centrale ambitie van de structuurvisie is dat Amsterdam zich verder ontwikkelt als kernstad van een internationaal concurrerende, duurzame, Europese metropool. Om economisch sterk en duurzaam te zijn en Amsterdam en de regio verder te kunnen ontwikkelen als internationaal concurrerende, duurzame, Europese metropool wil Amsterdam onder meer een intensiever gebruik bestaande stad en het openhouden van het landschap. Intensivering van het grondgebruik in de stad biedt tal van mensen woon- en werkruimte. Het betekent extra draagvlak voor voorzieningen, extra investeringen in de openbare ruimte, efficiënter omgaan met energie en vervoer en er hoeft minder landschap te worden aangetast. Daarnaast betekent het ook 70.000 woningen en bijbehorende voorzieningen erbij tot 2040, intensiever gebruik van de haven en huidige bedrijventerreinen en ruimte voor waterberging. Omdat tegelijkertijd veel wonen aan de voorraad worden ontrokken, vooral door sloop, moeten 120.000 woningen gebouwd worden om 'netto' 70.000 woningen over te houden. Er zullen dus jaarlijks 4.000 woningen gebouwd moeten worden.

Voor Amstelstation e.o. wordt in de structuurvisie benoemd dat er in het kader van de ontwikkelingsstrategie Amstel - AMC visievorming plaatsvindt voor woningbouw en functiemenging rond het Amstelstation. Dit bestemmingsplan faciliteert de gewenste woningbouw en functiemenging. In de structuurvisie wordt geconstateerd dat het stedelijk centrummilieu zich al lang niet meer beperkt tot de historische stad, maar zich uitrolt tot aan de ring A10. Langs de A10 zorgt de economische waarde van die zone voor bebouwing tot 60 meter hoog met nog hogere accenten rond enkele knooppunten, zoals het gebied van het Amstelstation.

Rond het Amstelstation spelen twee ontwikkelingen op elkaar in. Enerzijds als een gevolg van de uitrol van het centrumgebied, zijn er de ontwikkelingen in het kader van Wibaut aan de Amstel. Het traject Weesperstraat / Wibautstraat wordt daarbij aangemerkt als een "stadsstraat in ontwikkeling", een straat met een erkende verbindingsfunctie maar die als uitwisselingsmilieu onvoldoende functioneert, mede veroorzaakt door een kwalitatief arme woningvoorraad in de belendende gebieden. En anderzijds de ontwikkeling van de Amstelscheg als nieuw metropolitaan park. Het bestemmingsplan past zowel het de structuurvisie.

In de structuurvisie is tevens het hoogbouwbeleid vastgelegd. Het hoogbouwbeleid beoogt de centrale stad te betrekken bij de beoordeling of een hoogbouwplan verantwoord is. Dit gebeurt o.a. aan de hand van een Hoogbouweffectrapportage (her), waarin de effecten van het hoogbouwplan op het stedelijk landschap in beeld zijn gebracht. De her geeft tevens de mogelijkheid te zoeken naar aanpassingen en alternatieven die eventuele negatieve effecten wegnemen. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 4.3.6.

Sociaal Structuurplan 2004-2015 "Wat Amsterdam beweegt" (2005)
Het Sociaal Structuurplan 2004-2015 "Wat Amsterdam beweegt" (2005) is het inhoudelijk kader voor de sociale pijler, met als hoofdlijn 'dynamiek' als drijvende kracht en katalysator voor de stad Amsterdam, met drie hoofddoelstellingen:

 • investeren in grootstedelijke dynamiek, zodat Amsterdam een creatieve kennis- en dienstenstad wordt, die in de concurrentiestrijd tussen (inter)nationale vestigingsmilieus een sterke en onderscheidende positie inneemt;
 • investeren in menselijk kapitaal, zodat zoveel mogelijk Amsterdammers zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en zelfstandig, volwaardig en actief, en zo nodig met gerichte ondersteuning en participeren in de samenleving via werk en scholing, via sport en bewegen, vrijetijdsactiviteiten en cultuur, en via zorg, welzijn en dienstverlening;
 • investeren in een leefbare omgeving, zodat juist in een moderne en multiculturele omgeving als de Amsterdamse, algemene noties over het samenleven gedeeld, onderhouden en, waar nodig, worden beschermd, en dat deze drie hoofddoelstellingen op programmatische wijze worden uitgewerkt in zes themahoofdstukken, te weten:
  • 1. kennisstad (onderwijs en kenniseconomie);
  • 2. werkende stad (werk en inkomen);
  • 3. culturele stad (kunst, cultuur en creatieve industrieën);
  • 4. sportieve stad (vrije tijd en sport);
  • 5. zorgzame stad (zorg, welzijn en dienstverlening);
  • 6. veilige stad ((sociale) veiligheid).

Het bestemmingsplan 'Amstelstation e.o.' voorziet in bovenstaande uitgangspunten.

Nota Hotelbeleid
In de Nota Hotelbeleid 2007-2010 (december 2007) is neergelegd dat de gemeente Amsterdam de uitbreiding van het aantal beschikbare en geschikte locaties in samenwerking met marktpartijen, stadsdelen en Stadsregio stimuleert. Om te voorkomen dat de Amsterdamse hotelmarkt nog verder uit balans raakt, zal de gemeente zich er op toeleggen dat vóór 2015 nog 4.500 aanvullende hotelkamers worden gerealiseerd. Hiertoe zullen, rekening houden met planuitval, vóór eind 2010 voor 7.200 hotelkamers plannen moeten worden ontwikkeld op reeds bekende of op geheel nieuwe locaties. Hiertoe moeten naast de bekende potentiële locaties vóór eind 2008 nog minimaal 50 nieuwe kansrijke locaties worden aangewezen. Gezien de bestaande plannen moet de aandacht zich met name richten op hotels in het driesterren en lagere segment, maar ook in het vier- en vijfsterren segment is nog aandacht nodig. In de hogere segmenten is met name behoefte aan nieuwe concepten als lifestylehotels, congreshotels en echte tophotels. De omgeving van het Amstelstation wordt, vanwege onder meer de goede bereikbaarheid, aangemerkt als een kansrijke locatie. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot nieuwbouw van een hotel. Het bestemmingsplan is in overeenstemming met dit beleid.

Beleidsnotitie short stay
Op 11 februari 2009 heeft de Amsterdamse gemeenteraad het Short stay beleid vastgesteld. Ruimte bieden aan huisvesting voor expats enerzijds en bescherming van de woningmarkt anderzijds staan daarbij voorop. Het nieuwe beleid maakt het mogelijk voor eigenaren om woningen voor dit doel tijdelijk te onttrekken aan de woningvoorraad. Het aanbieden van dergelijke woonruimte is van belang voor de (inter-)nationale economische positie van Amsterdam. Voor het aanbieden van een woning ten behoeve van short stay is een vergunning noodzakelijk. Het bestemmingsplan maakt het aanbieden van woningen voor short stay mogelijk. In het voorliggende plan is in alle bestemmingen waar (ook) "wonen" is toegestaan tevens "short stay" toegestaan. In de begripsbepalingen van de planregels is opgenomen wat onder short stay verstaan wordt.

Kantorenstrategie Amsterdam
Op 24 augustus 2010 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de 'Nota Kantorenstrategie Amsterdam'. Amsterdam kent een overaanbod van kantoren daarom zal zeer restrictief omgaan met de uitgifte van nieuwe kantoren. Bij voorkeur zal alleen uitgifte plaatsvinden op zeer gewenste locaties waarbij multimodale bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde is. Het kantoorprogramma in het plangebied is door de aanwezigheid van trein, tram, metro en bus alsmede de nabijheid van de Gooiseweg multimodaal bereikbaar. De bouw van de kantoortoren zal starten in 2018-2020, naar verwachting zal de kantorenmarkt dan weer in evenwicht zijn.

Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuwe kantorenstrategie. Deze kantorenstrategie zal ingepast worden in de Regionale Uitvoeringsstratiegie Metropoolregio Amsterdam. De verwachting is dat deze stukken medio 2011 worden vastgesteld. In deze nieuwe kantorenstrategie wordt Amstelstation aangemerkt als te behouden kantoorlocatie, ter plaatse zal maximaal 21.800 m2 toegevoegd kunnen worden. Het bestemmingsplan maakt de toevoeging van 18.250 m2 mogelijk en past daarmee in de nieuwe kantorenstrategie.