direct naar inhoud van 3.5 Stadsdeelbeleid
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

3.5 Stadsdeelbeleid

Het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer heeft op 28 januari 2002 de structuurschets “Mozaïekstad Oost-Watergraafsmeer” vastgesteld. De structuurschets geeft een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot 2010. Voor het gehele stadsdeel zijn zes ruimtelijke kwaliteitspijlers beschreven. De zes kwaliteitspijlers van het ruimtelijk beleid zijn:

 • 1. Versterking van de diversiteit en (ruimtelijke) verscheidenheid;
 • 2. Versterking van de ruimtelijke identiteit;
 • 3. Versterking van de kwaliteit van de buitenruimte en een sterkere beeldkwaliteit;
 • 4. Ruimte voor kwetsbaarheid (voorkomen dat sterke functies de zwakkere functies verdringen);
 • 5. Een veilige en leefbare leefomgeving;
 • 6. Dynamiek combineren met duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
 • a. Uitgangspunt voor (dagelijks) handelen, koers voor ruimtelijke keuzes;
 • b. Middel voor het (dagelijks) bestuur om een ruimtelijke koers uit te zetten;
 • c. Kader om te anticiperen op de toekomst zonder dat het een blauwdruk wordt;
 • d. Middel om met inwoners, overheden, ondernemers, gesprekspartners en anderen over de koers te communiceren;
 • e. Middel om de brug te slaan tussen structuurschets en lopend beleid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01_0002.png"

Figuur 2: Structuurkaart stedenbouwkundige hoofduitgangspunten

De kwaliteitspijlers zijn uitgewerkt in Stedenbouwkundige hoofduitgangspunten met bijbehorende structuurkaart (zie fig. 19). Deze hoofduitgangspunten zijn aldus verwoord in de structuurschets. Hoofduitgangspunten met een betekenis voor het onderhavig plan zijn de volgende:

 • 'Oost' bouwt voort op de bestaande stedenbouwkundige verkavelingstructuur;
 • De relatief open bebouwing van 'de polder Watergraafsmeer' ondergaat een beheerste verstedelijking. Hiernaar worden de komende jaren studies verricht;
 • Concentratie en intensivering van functies rond bestaande en nieuwe openbaar vervoersstations (Amstelstation, Muiderpoortstation, WTCW-station, Spaklerweg, Weesperplein en Wibautstraat);
 • Versterken van de identiteit van de assen (wegen, waterwegen en spoorwegen) die de 'mozaïekstructuur' van Oost-Watergraafsmeer kenmerken.

Het plan past binnen deze uitgangspunten.

Ruimtelijk economische structuurvisie
Het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer heeft op 5 juli 2004 de "Ruimtelijk Economische Structuurvisie" (RES) vastgesteld. In de RES is beschreven wat de huidige kenmerken zijn van het stadsdeel, welke ontwikkelingskansen er liggen voor publieksgerichte voorzieningen (detailhandel, horeca en vermaak) en overige bedrijvigheid, gevolgd door een beschrijving op hoofdlijnen van de meest wenselijke ruimtelijk economische structuur voor Oost/Watergraafsmeer in 2010. Daarbij is een aanzet gegeven voor te treffen (fysieke) maatregelen die nodig zijn om een dergelijk resultaat te bereiken. Tot 2010 is de bestaande situatie, naast sociaal economische en ruimtelijke ontwikkelingen, een belangrijk aandachtspunt. De visie kan in de volgende drie kernpunten worden samengevat:

 • Behoud diversiteit aan vestigingsmilieus
 • Uitbouwen en kwalitatieve verbetering voorzieningenclusters en werkgebieden.
 • Intensivering door menging van bij elkaar passende functies.

In het plan zijn de kantoren, voorzieningen en detailhandel geclusterd rond een prominent knooppunt van openbaarvervoer. Er wordt voldaan aan bovengenoemde kernpunten.

Instellingsbesluit Wibaut aan de Amstel (mei-juni 2008)
Het instellingsbesluit is op 26 mei 2008 vastgesteld door de stadsdeelraad Oost- Watergraafsmeer en op 25 juni 2008 door de gemeenteraad. Het instellingsbesluit voorziet in de oprichting van het 'projectbureau Wibaut aan de Amstel' om de gewenste ontwikkelingen voor het complete gebied Wibaut aan de Amstel een krachtige impuls en sturing te geven. Het instellingsbesluit bestaat uit de volgende onderdelen: de visie, het programma Amsteloever, het programma Bereikbaarheid, Duurzaamheid & Luchtkwaliteit, een organisatievoorstel, de communicatiestrategie en het financieel kader.

Met het instellingsbesluit wordt door het college van burgemeester en wethouders toegezegd de raad een coalitiebesluit voor te leggen waarmee de bevoegdheidsverdeling tussen de centrale stad en het stadsdeel wordt geregeld, waaronder de overdracht van de financiële bevoegdheden. De gemeenteraad heeft op 20 mei 2009 met dit coalitiebesluit ingestemd.

Strategienota Wibaut aan de Amstel (november 2009)
De Strategienota bevat een inventarisatie van belangrijke aspecten en kenmerken, een opsomming van geldende wetten en regels, een beschrijving van de gewenste sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkeling en een overzicht van de wijze waarop deze wordt gefinancierd. Daarnaast legt het Strategiebesluit vast hoe de toekomstige organisatie en communicatie van het project gaat verlopen. De Strategienota bevat de uitgangspunten en voorwaarden waaraan toekomstige plannen, projecten en programma's worden getoetst. Het document 'De Ruimtelijke hoofdlijnen Wibaut aan de Amstel vormt een bijlage bij het Strategiebesluit van Wibaut aan de Amstel. Het plan past binnen deze uitgangspunten en voorwaarden.