direct naar inhoud van 5.4 Parkeren
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

5.4 Parkeren

5.4.1 Auto's

Het verkeers- en vervoersbeleid van Amsterdam is gericht op de verbetering van de leefbaarheid in de stad en het behoud van de bereikbaarheid ervan. Het gemeentelijk parkeerbeleid draagt daaraan bij met maatregelen die tot doel hebben het niet-noodzakelijk autoverkeer naar en in de stad, terug te dringen. Op die manier wordt onder meer de bereikbaarheid van de stad voor noodzakelijk autoverkeer gewaarborgd.

Volgens het locatiebeleid, vastgesteld april 2008 zijn de parkeernormen voor kantoren en bedrijven: 1 parkeerplaats per 250 m² brutovloeroppervlak (bvo) op A-locaties en 1 parkeerplaats per 125 m² bvo op B-locaties. Op grond van het locatiebeleid is het mogelijk om in bepaalde gevallen van deze normen te kunnen afwijken.

A-locaties bevinden zich rondom de belangrijkste NS stations. B- locaties zijn te vinden in de directe omgeving van ringlijn/metrostations en overige NS-stations of liggen binnen het tram/busnetwerk. Voor de omgeving rond het Amstelstation zijn de normen zoals bij een A-locatie gehanteerd.

Het uitgangspunt is dat het parkeren per deelgebied wordt opgelost. Een parkeerregime met vergunningsgebieden is noodzakelijk om overlast voor bijvoorbeeld bedrijven te voorkomen. Deze maatregelen zijn de bevoegdheid van het stadsdeel. De maatregelen worden in de toekomst in samenspraak met belanghebbenden verder uitgewerkt. Met het treffen van deze maatregelen kan een verdringingseffect worden voorkomen.

Gelet op de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer zijn voor het gebied Amstelstation e.o. de volgende parkeernormen gehanteerd:

  • wonen: maximaal 1 parkeerplaats per woning, uitgaande van een woning van gemiddeld 100 m² bvo;
  • kantoor: maximaal 1 parkeerplaats per 250 m2 bvo;
  • winkels: maximaal 1 parkeerplaats per 60 m2 bvo;
  • voorzieningen: maximaal 1 parkeerplaats per 100 m2 bvo

Daarbij is een totaal van 108 parkeerplaatsen toegevoegd ter compensatie van parkeerplaatsen die verwijderd worden en zijn 100 parkeerplaatsen in mindering gebracht door het toe passen van dubbelgebruik. De parkeerplaatsen worden (overwegend) in gebouwde parkeervoorzieningen gerealiseerd. Dit betekent dat er in het totaal maximaal 640 gebouwde parkeerplaatsen gerealiseerd zullen worden.

In het gebied kunnen maximaal 640 parkeerplaatsen gebouwd worden. Er is geen plaats voor ongebouwde parkeerplaatsen in de openbare ruimte. In het bestemmingsplan is geen minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen opgenomen. Het gebied is multimodaal bereikbaar. Het aantal te bouwen parkeerplaatsen wordt aan de markt overgelaten, echter het maximum van 640 mag niet overschreden worden.

Ondergrondse parkeergarages zorgen ervoor dat bovengronds geen parkeerruimte nodig is anders dan kiss-and-ride-strook. Zo ontstaat een gebied met ruimte voor bebouwing, winkels en voorzieningen voor buurtbewoners en reizigers waarbij de openbare ruimte wordt gedomineerd door groen en voetgangersgebieden in plaats van de huidige autowegen.

In het plangebied, nabij het busstation, is ruimte voor ruime taxistandplaats gerealiseerd met 10 standplaatsen en een kiss-and-ridestrook langs de Julianalaan.

5.4.2 Fietsen

De bestaande ingang van de bewaakte fietsenstalling onder het station (minimaal 1400 plekken) wordt verplaatst naar de bestaande stationspassage. Langs de Julianalaan (stationszijde) komt een fietspad in twee richtingen, zodat deze stalling goed bereikbaar is. Fietsers kunnen vanaf de Julianalaan op het zelfde niveau de fietsenstalling inrijden. Het onbewaakte parkeren van fietsen gebeurt in het gebied tussen tramlus en stationskap en bij het winkelplein. Het beheer zal hier worden geïntensiveerd, zodat zwerffietsen en fietswrakken worden verwijderd en er voor reizigers altijd een plekje te vinden is.