direct naar inhoud van 5.5 Resultaten onderzoek
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

5.5 Resultaten onderzoek

Het Amstelstation e.o. maakt deel uit van het projectgebied “Wibaut aan de Amstel”. Wibaut aan de Amstel is een veelomvattend project. Het bestaat uit meerdere deelprojecten die allemaal aan elkaar verbonden zijn door de Wibautas. Om de verkeerskundige consequenties van het toevoegen van programma aan een stedelijk gebied in beeld te krijgen is een verkeersonderzoek verricht (verkeersonderzoek Wibaut aan de Amstel, fase II, Divv, augustus 2010). De resultaten van dit onderzoek maken deel uit van de toelichting en zijn als bijlage bij het plan gevoegd.

Voor de studie is een verkeersmodel gebouwd op basis van het Amsterdamse verkeersmodel GenMod (General Model). Het GenMod model is voor het gebied rondom de Wibautstraat lokaal verfijnd en gekalibreerd op recente telinformatie (2008). Dit model wordt het Wibaut aan de Amstel model genoemd (WADA model). Met beide zijn verkeersprognoses gemaakt voor 2015 en 2022, met en zonder de plannen van Wibaut aan de Amstel.

Bij het verkeerskundig onderzoek zijn o.a. verkeersprognoses opgesteld en analyses van de kruispunten verricht en is de verkeersproductie van de plannen van Wibaut aan de Amstel in 2015 en 2022 onderzocht. Daarnaast is het gehele verkeersnetwerk van het projectgebied op kruispunten geanalyseerd. Deze analyse laat zien waar de toekomstige knelpunten en mogelijkheden om deze op te lossen, in het netwerk zitten. Verder is in verband met de corridorfunctie Wibautstraat onder meer bezien welke verkeerseffecten de projecten binnen Wibaut aan de Amstel op het hoofdnet auto hebben, mede in relatie tot de corridorfunctie van de Wibautas en is voor het Amstelstation nader aandacht besteed aan de verkeerskundige consequenties van het verleggen van de tramlus, het verplaatsen van het busstation en de herinrichting van de Julianalaan en het Prins Bernhardplein.

In het lokale model (WADA model) is tussen de autonome situatie en de plansituatie 2022 respectievelijk een groei van 16%, 42% en 31% voor auto, OV en fiets te zien. Kijkend naar de 2008 situatie groeit de totale mobiliteit van en naar het studiegebied met 24%, maar neemt het autoverkeer met 4% af als gevolg van de modal split verschuiving richting het openbaar vervoer.

Uit het onderzoek komt een aantal aspecten naar voren waarmee bij de uitvoering van de plannen voor het gebied Amstelstation en omgeving aandacht moet worden besteed. Zo moet bij het Amstelstation goed gekeken worden naar de kruising Julianalaan / Hugo de Vrieslaan / Overzichtsweg met het oog op de afwikkelsnelheid en doorstroming van het Openbaar Vervoer op het Hoofdnet OV. Ook de oversteekbaarheid van de voetgangers op het Prins Bernhardplein en op de Overzichtsweg is een punt van aandacht bij de verdere uitwerking van het pleinontwerp. Daarnaast verdient het aanbeveling om de capaciteit van de opstelvakken op de Mr. Treublaan en de Juliananlaan / Prins Bernhardplein niet te krap te dimensioneren.

De toename van het aantal studenten bij de Amstelcampus is vooral terug te zien in de grote stijging van het aandeel van het OV. Een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen en herinrichten van het gebied is het langzaam verkeer en met name de voetgangersstromen rond het OV en van en naar de hogeschool en de campus.

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het verkeersonderzoek Wibaut aan de Amstel, zijn voor het plangebied verschillende nieuwe ontwerpen van het verkeersgebied rondom Amstelstation nader bestudeerd. Uit de studies blijkt onder meer dat ten gevolge van het aangepast ontwerp het Prins Bernhardplein de verkeersprognoses kan verwerken zonder de afrijcapaciteit bij nabijgelegen kruispunten te beïnvloeden. De gemiddelde wachttijd voor langzaamverkeer zal hierdoor verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Daarmee is een aantal van de in het bovengenoemde verkeersonderzoek aangehaalde knelpunten opgelost. Een van de andere gesignaleerde knelpunten is het dubbele T-kruispunt, Hugo de Vrieslaan/Julianalaan/Overzichtsweg. Daar hebben onder andere voetgangers en fietsers in de huidige situatie geen veilig oversteekpunt (Black Spot). Bij de uitvoering zal rekening worden gehouden met de doorstroming van het verkeer, waarbij het openbaar vervoer de prioriteit heeft. Bovendien zal een veilig oversteekpunt voor langzaamverkeer gerealiseerd worden. Door hoge prioriteit te geven aan de doorstroming van bussen, kunnen daarbij de wachttijden van voetgangers en fietsers oplopen. Vanwege het conflicterend belang van veiligheid en doorstroming zal bij de uitwerking worden gezocht naar een juiste balans: een optimale doorstroming van het busverkeer en een veilige verkeerssituatie voor alle gebruikers. Door het treffen van maatregelen ter bevordering van de doorstroming en de verkeersveiligheid in het kader van de uitwerking van het verkeersontwerp kunnen deze belangen voldoende worden geborgd.

Verder is de ontsluiting van de nieuwe gebouwen bezien. De garage onder blok A kan ontsloten worden door een nieuw aan te leggen toerit vanaf het bestaande kantoorgebouw naar de Gooiseweg. Hierdoor wordt de Bertrand Russelstraat ontlast en het verkeer beter verdeeld over het gebied. Bij het ontwerp van de openbare ruimte en de herinrichting van het gebied wordt dit meegenomen. Het bestemmingsplan maakt dit mogelijk.