direct naar inhoud van 8.3 Resultaten onderzoeken
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

8.3 Resultaten onderzoeken

Voor het gehele project 'Wibaut aan de Amstel', inclusief het gebied Amstelstation e.o. is door het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam een onderzoek naar de luchtkwaliteit uitgevoerd (zie bijlage 'Onderzoek Luchtkwaliteit Wibaut aan de Amstel, Studie naar het effect van het bouwprogramma in relatie tot de Wet luchtkwaliteit 2007', versie 23 oktober 2009, dit rapport is als bijlage bij de toelichting gevoegd). In het rapport wordt onderzocht wat het effect van het nieuwbouwprogramma Wibaut aan de Amstel is op de luchtkwaliteit tussen nu en 2020 en of de nieuwbouwplannen in overeenstemming zijn met de Wet luchtkwaliteit 2007.

Binnen het projectgebied Wibaut aan de Amstel zullen tussen nu en 2020 verschillende ruimtelijke projecten worden gerealiseerd. Voor de afweging welke ruimtelijke projecten in samenhang bestudeerd worden in dit onderzoek heeft artikel 5, de anti-cumulatiebepaling van de AMvB “niet in betekenende mate bijdragen” als kader gediend. Op basis van dit artikel is besloten alle ruimtelijke projecten in de directe omgeving van de Wibautstraat, die nog niet onherroepelijk zijn, in samenhang te bekijken. In het onderzoek wordt voor de beantwoording van de vraag of de realisatie van het geplande nieuwbouwprogramma in overeenstemming is met de Wet luchtkwaliteit 2007 onderzoek gedaan naar de vraag of het nieuwbouwprogramma op enig moment ten opzichte van de autonome situatie leidt tot een “in betekenende mate verslechtering” van de luchtkwaliteit binnen het studiegebied. Het onderzoek richt zich op de periode 2013 tot en met 2020. Vanaf het jaar 2013 zal de nieuwbouw naar verwachting worden opgeleverd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01_0012.jpg"

Figuur 12: Wibaut aan de amstel, projecten

Nieuwbouwprogramma Wibaut aan de Amstel
Tussen nu en 2015 zijn de huidige plannen om binnen het projectgebied Wibaut aan de Amstel per saldo 280.000 m2 extra bruto vloeroppervlak (nieuwbouw-sloop) te realiseren. De nieuwbouw bestaat deels uit woningen, deels uit kantoren en deels uit voorzieningen en concentreert zich voor het overgrote deel rond vier gebieden binnen Wibaut aan de Amstel.

Gebruikte rekenmodellen
De luchtkwaliteit in dit onderzoek is vastgesteld met behulp van het meest recente CAR II model, versie 8.1. Met dit model is het mogelijk de effecten van verkeer of toename van verkeer op de luchtkwaliteit vast te stellen. Deze modelversie berekent de luchtkwaliteit op tienden van procenten nauwkeurig. Wanneer de waarde van een door middel van berekeningen bepaalde concentratie wordt getoetst aan de grenswaarde, wordt die waarde afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Het CAR II model bepaalt de luchtkwaliteit door de verontreiniging ten gevolge van het aanwezige verkeer in een straat op te tellen bij de achtergrondverontreiniging (zonder verkeer).

Uit het rapport blijkt dat de luchtkwaliteit de komende jaren tussen 2007 en 2015 sterk verbetert ondanks het geplande bouwprogramma Wibaut aan de Amstel. Verder blijkt dat in de periode 2008 tot en met 2015 de berekende jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide steeds ver beneden de geldende grenswaarde ligt van 60 microgram per kubieke meter tussen 2008 en 2015 en 40 microgram per kubieke meter in het jaar 2015. De hoogste jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide in 2015 is berekend op de Ceintuurbaan en is gelijk aan 37,1 microgram per kubieke meter. Dit is in de situatie dat de bouwplannen worden gerealiseerd. De jaargemiddelde concentratie fijn stof, welke ook verbetert over de jaren, voldoet in 2008 reeds aan de grenswaarde van 2011 van 40 microgram per kubieke meter. Dit geldt ook voor het aantal overschrijdingsdagen. Deze ligt in 2008 reeds onder de gestelde norm voor 2011 van 35 dagen.

In relatie tot de onderzoeksvraag van dit rapport of het nieuwbouwprogramma op enig moment leidt tot een in betekenende mate verslechtering van de luchtkwaliteit op de wegen binnen het studiegebied blijkt het volgende: De realisatie van het bouwprogramma leidt in 2015 tot een berekende verslechtering van de luchtkwaliteit. De verslechtering is maximaal 0,8 microgram per kubieke meter voor stikstofdioxide en 0,1 microgram per kubieke meter voor fijn stof. Omdat ten gevolge van de bouwfasering het niet de verwachting is dat ergens in het studiegebied tussen 2013 en 2015 de verslechtering van de planontwikkeling groter is dan 1,2 microgram per kubieke meter, typeert de Wet luchtkwaliteit 2007 de planontwikkeling als NIBM. Dientengevolge is de planontwikkeling tot en met 2015 in overeenstemming met de Wet luchtkwaliteit 2007. Tot slot lijkt de beperkte toevoeging van bouwprogramma na 2015 ( 36.976 m2 bvo) ook niet tot knelpunten te leiden inzake de Wet luchtkwaliteit.