direct naar inhoud van Artikel 14 Wonen - 1
Plan: Park de Meer
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1206BPSTD-OH01

Artikel 14 Wonen - 1

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven;
 • c. short-stay;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - maatschappelijke dienstverlening' zijn kantoren, bedrijven en maatschappelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - maatschappelijke dienstverlening - kinderdagverblijf 2 bouwlagen' is maatschappelijke dienstverlening, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang in de eerste en tweede bouwlaag toegestaan;

met de daarbij behorende:

 • f. gebouwde parkeervoorzieningen;
 • g. in- en uitritten;
 • h. tuinen en erven;
 • i. voetpaden;
 • j. bijbehorende bouwwerken;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. groen;
 • m. water;
 • n. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op en onder de in 14.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

14.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is tot een hoogte van 6 m1 geen bebouwing toegestaan, met uitzondering van de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies;
 • d. bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m1.

14.3 Specifieke gebruiksregels
14.3.1 Specifieke gebruiksregel

Voor de in 14.1 bedoelde gronden gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

 • a. voor de aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven geldt dat maximaal 30% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • b. aan-huis-verbonden bedrijven zijn toegestaan met inachtneming van het bepaalde in 21.2;
14.3.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in 21.1.1, wordt in elk geval gerekend het gebruik ten behoeve van een kinderdagverblijf en- / of buitenschoolse opvang, anders dan bedoeld in 14.1, onder e.