direct naar inhoud van Artikel 15 Wonen - 2
Plan: Park de Meer
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1206BPSTD-OH01

Artikel 15 Wonen - 2

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven;
 • c. short-stay;

met de daarbij behorende:

 • d. in- en uitritten;
 • e. tuinen en erven;
 • f. voetpaden;
 • g. bijbehorende bouwwerken;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. groen;
 • j. water;
 • k. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op en onder de in 15.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

15.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
 • c. bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m1.

15.3 Specifieke gebruiksregels
15.3.1 Specifieke gebruiksregel

Voor de in 15.1 bedoelde gronden gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

 • a. voor de aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven geldt dat maximaal 30% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • b. aan-huis-verbonden bedrijven zijn toegestaan met inachtneming van het bepaalde in 21.2.
15.3.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in 21.1.1 wordt in elk geval gerekend het gebruik ten behoeve van een kinderdagverblijf en- / of buitenschoolse opvang.