direct naar inhoud van Artikel 17 Waarde - Ecologie
Plan: Park de Meer
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1206BPSTD-OH01

Artikel 17 Waarde - Ecologie

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde – Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van de wezenlijke waarden en kenmerken van het ecolint en natuurvriendelijke oevers.

17.2 Regels samenvallende bestemmingen
17.2.1 Algemeen

De bestemming 'Waarde – Ecologie' is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

17.2.2 Dubbelbestemmingen

Daar waar dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen gelden:

 • a. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 18;
 • b. in de tweede plaats de bepalingen van artikel 17;
 • c. in de derde plaats de bepalingen van de artikel 16.
17.3 Bouwregels
17.3.1 Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op en onder de in 17.1 genoemde gronden mag uitsluitend gebouwd worden ten behoeve van de bestemming.

17.4 Afwijken van de bouwregels

Het Dagelijks Bestuur kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 17.1 en toestaan dat ten behoeve van de in de andere bestemming toegestane bouwwerken worden gebouwd, mits:

 • a. daardoor de waarde, zoals bepaald in 17.1 niet worden geschaad;
 • b. alvorens de omgevingsvergunning te verlenen, wint het Dagelijks Bestuur schriftelijk advies in bij de ecoloog van de stad of het stadsdeel.
17.5 Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden
17.5.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden, met de bestemming 'Waarde – Ecologie ' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het graven, dempen of verbreden van waterlopen;
 • b. het vellen van bomen of opruimen van houtwallen;
 • c. het bebossen en beplanten van gronden;
 • d. het aanbrengen van boven- en ondergrondse kabels, leidingen en andere infrastructurele voorzieningen;
 • e. het aanleggen en verharden van wegen, paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • f. het verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem en/of gronden;
 • g. het wijzigen van de grondwaterstand door bevloeiing, (bron)bemaling, drainage of andere wijze;
 • h. het verrichten van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem.
17.5.2 Toegestane werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in 17.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
17.5.3 Voorwaarden

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 17.5.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:

 • a. daardoor de waarde, zoals bepaald in 17.1 niet worden geschaad;
 • b. alvorens de omgevingsvergunning te verlenen, wint het Dagelijks Bestuur schriftelijk advies in bij de ecoloog van de stad of het stadsdeel.