direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf - Hoveniersbedrijf
Plan: Park de Meer
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1206BPSTD-OH01

Artikel 3 Bedrijf - Hoveniersbedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Hoveniersbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een hoveniersbedrijf;

met de daarbij behorende:

 • b. dienstwoning;
 • c. ondergeschikte kantoren;
 • d. ondergeschikte detailhandel;
 • e. opslag;
 • f. parkeervoorzieningen en in- en uitritten;
 • g. laad- en losvoorzieningen;
 • h. tuinen en erven;
 • i. bijbehorende bouwwerken;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. fiets- en voetpaden;
 • l. groen;
 • m. water;
 • n. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op en onder de in 3.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

3.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding maximale bebouwingspercentage is ten hoogste het aangegeven maximale bebouwingspercentage toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken welke gebruikt worden voor opslag van goederen bedraagt maximaal 5 m1;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m1.
3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Specifieke gebruiksregels

Voor de in 3.1 bedoelde gronden gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

 • a. maximaal 100 m2 mag gebruikt worden voor ondergeschikte kantoren, zoals bedoeld in 3.1, onder c;
 • b. maximaal 50 m2 mag gebruikt worden voor ondergeschikte detailhandel, zoals bedoeld in 3.1, onder d.
3.3.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden als bedoeld in 21.1.1, wordt in elk geval gerekend het gebruik ten behoeve van volumineuze detailhandel.