direct naar inhoud van Artikel 7 Recreatie - Volkstuinen
Plan: Park de Meer
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1206BPSTD-OH01

Artikel 7 Recreatie - Volkstuinen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuinen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuinen;
 • b. ondergeschikte detailhandel;
 • c. ondergeschikte horeca;
 • d. recreatief medegebruik;
 • e. verblijfsrecreatie;

en de daarbij behorende:

 • f. speelvoorzieningen;
 • g. tuinen en erven;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. fiets- en voetpaden;
 • j. groen;
 • k. water;
 • l. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemene gebouwen volkstuinen

Voor het bouwen van gebouwen, zoals de beheerdersgebouwen, ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca, gelden de volgende regels:

 • a. deze gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan.
7.2.2 Overige gebouwen

Voor het bouwen van overige gebouwen, zoals tuinhuisjes, schuurtjes en bergingen gelden per individuele volkstuin de volgende regels:

 • a. het bruto vloeroppervlak bedraagt maximaal 28 m²;
 • b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 4 m1.
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 5 m1;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m1.
7.3 Specifieke gebruiksregel
7.3.1 Specifieke gebruiksregels

Voor de in 7.1 bedoelde gronden gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

 • a. maximaal 100 m2 mag gebruikt worden voor ondergeschikte detailhandel, zoals bedoeld in 7.1, onder b;
 • b. maximaal 250 m2 mag gebruikt worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I en III, zoals bedoeld in 7.1, onder c.
7.3.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in 21.1, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. zelfstandige horeca;
 • b. permanente bewoning.