direct naar inhoud van Artikel 8 Sport
Plan: Park de Meer
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1206BPSTD-OH01

Artikel 8 Sport

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport;
 • b. sportgerelateerde maatschappelijke dienstverlening, rekening houdend met het bepaalde in artikel 22;
 • c. sportgerelateerde buitenschoolse opvang, rekening houdend met het bepaalde in artikel 22;
 • d. sportevenementen;
 • e. ecologische oever ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - ecologische oever';

en de daarbij behorende:

 • f. bestaande dienstwoning;
 • g. ondergeschikte horeca;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. tuinen en erven;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. laad- en losvoorzieningen;
 • m. fiets- en voetpaden;
 • n. groen;
 • o. water;
 • p. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op en onder de in 8.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

8.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding maximaal bebouwingspercentage is ten hoogste het aangegeven maximale bebouwingspercentage toegestaan;
 • b. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 18 m1;
 • b. de bouwhoogte van ballenvangers, al dan niet in de vorm van erfafscheidingen, bedraagt maximaal 10 m1;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt maximaal 6 m1;
 • d. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 5 m1;
 • e. de bouwhoogte van tribunes bedraagt maximaal 4 m1;
 • f. het maximum oppervlak voor tribunes bedraagt maximaal 100 m2 per veld;
 • g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m1.
8.3 Afwijking van de bouwregels
8.3.1 Gebouwen

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 8.2.2 een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een tennishal buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:

 • a. het bouwvlak met maximaal 450 m2 direct aansluitend aan het bouwvlak, uitgebreid mag worden;
 • b. de bestaande maximale bouwhoogte, als aangegeven op de verbeelding, niet verhoogd mag worden.
 • c. wordt aangetoond dat het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is;
 • d. de bestaande doorgaande groenstructuur niet onevenredig wordt verstoord;
 • e. advies is ingewonnen bij de regionale brandweer;
 • f. uit onderzoek blijkt dat de realisatie geen significant nadelige gevolgen heeft voor de ecologie.
8.4 Specifieke gebruiksregel
8.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in 21.1.1, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. nieuwe functies ten behoeve van minder zelfredzame personen binnen de gebiedsaanduidingen 'veiligheidszone - leiding - gas' en 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen', zoals bedoeld in 22.1en 22.2;
 • b. nieuwe gevoelige bestemmingen binnen de gebiedsaanduiding 'milieuzone - zones Wet milieubeheer - lucht', zoals bedoeld in 22.3;
 • c. nieuwe geluidsgevoelige functies;
 • d. maatschappelijke dienstverlening en buitenschoolse opvang, welke niet sportgerelateerd is;
 • e. zelfstandige horeca;
 • f. zalenverhuur.
8.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.5.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden, met de aanduiding 'specifieke vorm van sport - ecologische oever' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het graven, dempen of verbreden van waterlopen;
 • b. het vellen van bomen of opruimen van houtwallen;
 • c. het bebossen en beplanten van gronden;
 • d. het aanbrengen van boven- en ondergrondse kabels, leidingen en andere infrastructurele voorzieningen;
 • e. het aanleggen en verharden van wegen, paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • f. het verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem en/of gronden;
 • g. het wijzigen van de grondwaterstand door bevloeiing, (bron)bemaling, drainage of andere wijze;
 • h. het verrichten van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem.
8.5.2 Toegestane werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in 8.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
8.5.3 Voorwaarden

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 8.5.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:

 • a. daardoor het waterbergend vermogen van de ecologische oever niet wordt geschaad;
 • b. de instandhouding en bescherming van de wezenlijke waarden en kenmerken van de natuurvriendelijke oever niet wordt geschaad;
 • c. alvorens de omgevingsvergunning te verlenen, wint het Dagelijks Bestuur schriftelijk advies in bij de ecoloog van de stad of het stadsdeel.