direct naar inhoud van Regels
Plan: Jan de Louter Kavel 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.P0901PBSTD-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het projectbesluit 'Jan de Louter Kavel 1' van het Stadsdeel Nieuw-West

1.2 projectbesluit:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3 verbeelding

de van het projectbesluit deel uitmakende kaart, bestaande uit één kaartblad zijnde onderdeel I

1.4 projectgebied

het gebied behorende tot dit projectbesluit "Jan de Louter - Kavel 1", zoals aangegeven en begrensd op de plankaart;

1.5 apotheek

detailhandel waar al dan niet op doktersrecept medicijnen en aanverwante artikelen kunnen worden gekocht;

1.6 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.7 bestemmingsgrens

een op de plankaart aangeduide lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak;

1.8 bestemmingsvlak

een op de plankaart aangeduid vlak met eenzelfde bestemming;

1.9 bouwen

het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen en vergroten van een bouwwerk;

1.10 bouwgrens

een op de plankaart aangeduide lijn die de grens vormt van een bouwvlak en die niet door bebouwing mag worden overschreden;

1.11 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren is begrensd, met uitzondering van bijzondere bouwlagen;

1.12 bouwvlak

een op de plankaart aangegeven, door bouw- en/of bestemmingsgrenzen omsloten vlak, waarin een maximum goothoogte en/of bouwhoogte is aangegeven;

1.13 bouwwerk

elke constructie van enige omvang, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.14 bruto vloeroppervlak

het totale bebouwde oppervlakte van bijvoorbeeld een winkel of horecavestiging, met inbegrip van personeelsruimten, bergingen, etc;

1.15 bijzondere bouwlagen

kelders;

1.16 gebouw

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.17 geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen

geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit Geluidhinder, zijnde:

 • a. ziekenhuizen en verpleeghuizen;
 • b. verzorgingstehuizen;
 • c. psychiatrische inrichtingen;
 • d. medisch centra;
 • e. poliklinieken;
 • f. medische kleuterdagverblijven

1.18 gevelvlak

een voor-, zij- of achtergevel van een gebouw;

1.19 huisgebonden beroep

een dienstverlenend beroep of bedrijf aan huis, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij in totaal maximaal 40% van het oppervlak van de woning voor huisgebonden beroepen wordt gebruikt, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonbestemming in overeenstemming is;

1.20 kelder

een bijzondere bouwlaag waarbij de vloer van de daarboven gelegen bouwlaag maximaal 0,50 meter boven het peil is gelegen;

1.21 maatschappelijke voorzieningen

zorg- en welzijnsvoorzieningen, met uitzondering van geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen, met inbegrip van een bij de maatschappelijke voorzieningen behorende apotheek;

1.22 nutsvoorzieningen

bebouwing ten behoeve van de waterhuishouding, de distributie van gas, water, elektra, telematische diensten en vergelijkbare doeleinden;

1.23 ondersteunende horeca

horeca die ondergeschikt is aan de hoofdfunctie waarbij:

 • a. het totale vloeroppervlak ten behoeve van de ondersteunende horeca niet meer dan 25% van het totale vloeroppervlakte mag bedragen;
 • b. de ondersteunende horeca, met uitzondering van het terras, uitsluitend via de hoofdfunctie bereikbaar is

1.24 peil
 • a. voor een gebouw op een perceel waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang, met dien verstande dat indien een terrein is gelegen aan meerdere wegen de laagste weg bepalend is;
 • b. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de toegang niet direct aan een weg grenst: de gemiddelde hoogte van het aansluitend afgewerkte maaiveld;

1.25 short stay

het structureel aanbieden van een zelfstandige woning voor tijdelijke bewoning aan één huishouden voor een aaneensluitende periode van tenminste één week en maximaal zes maanden;

1.26 woning

een (deel van een) gebouw dat uitsluitend bedoeld is voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding, waaronder short stay;

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 Goothoogte

De goothoogte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.2 Bouwhoogte

De bouwhoogte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3 Oppervlakte

De oppervlakte van een bouwwerk wordt gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.4 Begrenzing

De begrenzing van de onderscheiden bestemmingen wordt vastgesteld door middel van meting op de plankaart met een nauwkeurigheidsgraad van 1 meter.

2.5 Bebouwingspercentage

Het bebouwingspercentage wordt bepaald door projectie van de bebouwing in het bestemmingsvlak of bouwvlak, zoals in de voorschriften is bepaald, de kelders en souterrains niet mee te rekenen

2.6 ondergeschikte bouwdelen buiten beschouwing gelaten

Bij de toepassing van het bepaalde in dit artikel worden de volgende ondergeschikte bouwdelen buiten beschouwing gelaten:

 • a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, gevel- en kroonlijsten en vergelijkbare ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding van het aanduidingsvlak, de bouw- c.q. bestemmingsgrens niet meer dan 0,50 meter bedraagt;
 • b. luifels, erkers, loggia's, toegangsportalen, tochtportalen, brandtrappen, balkons, ventilatiekanalen en overstekende daken en andere vergelijkbare ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding van de bouw- c.q. bestemmingsgrens niet meer dan 1,50 meter bedraagt;
 • c. luifels ter plaatse van de bestemming Detailhandel, mits de overschrijding van de bouw- c.q. bestemmingsgrens niet meer dan 3 meter bedraagt;
 • d. ventilatiekanalen, schoorstenen, liftkokers, zonnepanelen, trappenhuizen, hekwerken en vergelijkbare ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding van de maximale bouwhoogte niet meer 10% tot een maximum van 1.50 meter bedraagt.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De op de (digitale) verbeelding voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen in de eerste en de tweede bouwlaag ;
 • b. ondersteunende horeca in de eerste bouwlaag;
 • c. woningen, ruimten ten behoeve van huisgebonden beroepen in de derde en hoger gelegen bouwlagen;
 • d. bergingen en andere nevenruimten

alsmede voor:

 • e. gebouwde parkeervoorzieningen in de kelder, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten naar de gebouwde parkeervoorzieningen tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 3.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

3.2.2 Bouwregels gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. het bestemmingsvlak mag voor 100% worden bebouwd, tenzij op de plankaart anders is aangeduid;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan zoals op de plankaart is aangeduid;

Bebouwing is slechts toegestaan indien in de kelder ten minste 46 parkeerplaatsen worden gerealiseerd

3.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid.3.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen:

 • 1. Het maximale 'bruto vloeroppervlak' maatschappelijke voorzieningen en ondersteunende horeca zoals bedoeld in lid 3.1, sub a en b mag niet meer bedragen dan 4000 m².
 • 2. Het maximale 'bruto vloeroppervlak' ondersteunende horeca zoals bedoeld in lid 3.1, sub b mag niet meer bedragen dan 135 m².
 • 3. Voor woningen geldt een maximum aantal van 41.

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving

De op de (digitale) verbeelding voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. fiets- en voetpaden;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. terrassen voor ondersteunende horeca zoals bedoeld in artikel 3;
 • d. woningen, ruimten ten behoeve van huisgebonden beroepen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 4.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

4.2.2 Bouwregels bouwwerken voor het bouwen van gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bebouwing is slechts toegestaan in een strook van 1 meter aansluitend aan de bestemming Gemengd;
 • b. bebouwing is slechts toegestaan vanaf een hoogte van 7,5 meter.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 5 Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het projectbesluit Jan de Louter Kavel 1 van het stadsdeel Nieuw-West.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West van 7 december 2010.