direct naar inhoud van Artikel 15 Tuin
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-OW03

Artikel 15 Tuin

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (collectieve) tuinen;
 • b. erven;
 • c. ongebouwde parkeervoorzieningen;
 • d. voetpaden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 15.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

15.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn ter plaatse van de adressen Hofgeest 2-139 en 145-340 tevens de volgende bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan:
  • 1. erfafscheidingen met een maximum bouwhoogte van 4 meter;
  • 2. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde met een bouwhoogte van 8 meter.
15.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 15.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. de tuin mag naast de functies als genoemd in lid 15.1 tevens worden gebruikt als buitenruimte behorend bij de functie die in de direct aangrenzende hoofdbebouwing is gerealiseerd op voorwaarde dat:
  • 1. de betreffende functie in de direct aangrenzende hoofdbebouwing legaal is gerealiseerd of door middel van een procedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 of artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mogelijk wordt gemaakt;
  • 2. de buitenruimte niet zorgt voor een onevenredige hinder voor bewoners van omliggende woningen.