direct naar inhoud van Artikel 4 Detailhandel
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-OW03

Artikel 4 Detailhandel

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Detailhandel aangewezen gronden zijn bestemd voor:

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 4.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • b. maximum bebouwingspercentage bouwvlak: 100%;
  • c. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding "maximale bouwhoogte" staat aangegeven.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte vrijstaande muren: 5 meter;
  • b. maximum bouwhoogte markering winkelcentrum: 3 meter, waarbij moet worden gemeten vanaf het dak van de gebouwen als bedoeld onder 4.2.2;
  • c. maximum bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 3 meter;
  • d. overkappingen en luifels zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte die gelijk is aan de maximale bouwhoogte van de direct aangrenzende bebouwing.
4.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 4.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

4.4 Wijzigingsbevoegdheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd het bestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening te wijzigen, zodat het op grond van 4.3 toegestane aantal horecazaken wordt verminderd, op voorwaarde dat het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van horeca minimaal één jaar is gestaakt.