direct naar inhoud van Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten, en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. bermen en beplanting (waaronder begrepen water en waterberging);
 • e. straatmeubilair;
 • f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • g. afvalinzamelingssystemen.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 3 m.

3.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2 voor speeltoestellen en beeldende kunstwerken tot een hoogte van maximaal 5 meter, mits:

 • a. de verkeersveiligheid daardoor niet wordt belemmerd;
 • b. het gebruik van de aangrenzende bestemmingen daardoor niet onevenredig wordt gehinderd.