direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

3.2 Provinciaal beleid

Structuurvisie Noord Holland 2040

De Structuurvisie Noord Holland 2040 is samen met de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie op 21 juni 2010 door de Provinciale Staten vastgesteld. In de structuurvisie geeft de provincie aan welke belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-Holland. Hierbij gaat het om ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. De provincie wil steden optimaal benutten, landschappen open houden en ruimte bieden aan economie en woningbouw. De provincie Noord-Holland streeft naar verdere stedelijke verdichting en helpt gemeenten bij het optimaliseren van het gebruik van bestaand bebouwd gebied.

Het plangebied maakt volgens de Structuurvisie Noord Holland 2040 deel uit van het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). In een dergelijk gebied wordt beleidsmatig uitgegaan van innovatief ruimtegebruik, intensiveren, herstructureren, kwaliteitsverbetering en kennisintensieve en creatieve milieus. De regels en het beleid voor het landelijk gebied en ten aanzien van bijvoorbeeld nationale landschappen en bufferzones, zijn hier niet van toepassing.

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is de zone van de Osdorperweg aangewezen als "Bestaand Bebouwd Gebied" (BBG). Binnen het BBG zijn ondermeer nieuwe woningbouw en kantoorlocaties toegestaan.