direct naar inhoud van 4.1 Verkeer
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

4.1 Verkeer

Verkeersontsluiting

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer

Het plangebied ligt aan de westzijde van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West in de wijk 'De Aker'. Het plangebied ontsluit op de Osdorperweg. Op deze weg geldt een maximum snelheid van 50 km/h en er zijn geen fietsvoorzieningen aanwezig. Aan de noord- en zuidzijde wordt echter aangesloten op de 30 km/h-zone van de achterliggende woonwijk (Zuiderakerweg aan de noordzijde en P. Hans Frankfurthersingel aan de zuidzijde). Binnen het stedelijk netwerk heeft de Osdorperweg geen ontsluitende functie.

Via de P. Hans Frankfurthersingel wordt aangesloten op de Baden Powellweg, een weg die behoort tot het hoofdwegennet binnen de gemeente Amsterdam. Deze weg heeft een maximum snelheid van 50 km/h en beschikt over vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg. Het gemeentelijk hoofdwegennet garandeert de bereikbaarheid van de stad Amsterdam en de verschillende stadsdelen. Doel is om het doorgaande verkeer zo veel mogelijk te bundelen op de wegen die tot dit netwerk behoren. Door middel van het overige gemeentelijke hoofdwegennet en de gebiedsontsluitingswegen die als dusdanig zijn aangewezen door het stadsdeel Nieuw-West, wordt aangesloten op de nationale stroomwegen A4, A9 en A10. Alle drie deze stroomwegen liggen binnen 5 kilometer afstand van het plangebied. De ontsluiting van het plangebied is voor autoverkeer goed.

Ontsluiting langzaam verkeer

Ook voor fietsverkeer vormt de Osdorperweg de primaire ontsluitingsweg. Ondanks de geldende maximum snelheid van 50 km/h zijn geen fietsvoorzieningen aanwezig. Daar staat tegenover dat de weg geen verdere ontsluitende functie heeft binnen het stedelijk wegennet en dat er bijna geen andere bestemmingen langs de weg aanwezig zijn, waardoor de intensiteiten relatief laag zijn. Via de Osdorperweg wordt aan de noordzijde aangesloten op de Zuiderakerweg, de Baden Powellweg en de Pieter Calandlaan. Deze wegen behoren tot het hoofdnet fiets binnen de gemeente Amsterdam. De Pieter Calandlaan en Baden Powellweg, beide met een maximum snelheid van 50 km/h, zijn voorzien van vrijliggende fietsvoorzieningen. De Zuiderakerweg heeft een maximum snelheid van 30 km/h. Hier zijn geen fietsvoorzieningen aanwezig.

Langs de Osdorperweg zijn geen trottoirs aanwezig. Wel ligt er in de oostelijke berm een eenvoudig, vrijliggend voetpad.

De ontsluiting van het plangebied voor fietsers is goed. Voor voetgangers is deze, gezien de aard van de voorziening, voldoende.

Ontsluiting openbaar vervoer

Meest nabijgelegen halte voor openbaar vervoer ligt op 300 meter loopafstand bij het kruispunt Baden Powellweg – Pieter Calandlaan. Hier halteren zowel bussen (lijndienst 192 en 353) als trams (tramlijn 1). Tramlijn 1 rijdt tussen Osdorp De Aker en het centraal station, met een frequentie van ruim zes keer per uur tot twaalf keer per uur in de spits. Busdienst 353 betreft een nachtbuslijn. Op maandag- tot en met donderdagnacht en zondagnacht rijdt deze dienst tussen 00.00 uur en 06.00 uur met een frequentie van één keer per uur in beide richtingen. Op vrijdag- en zaterdagnachten wordt een frequentie van twee keer per rijrichting gehanteerd.

Gezien de afstand van het plangebied tot de meest nabijgelegen halte voor openbaar vervoer en de frequentie waarmee het openbaar vervoer deze halte aandoet, is de ontsluiting van het plangebied met het openbaar vervoer goed.

Verkeersveiligheid

Vanaf het plangebied is de Osdorperweg voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer de primaire ontsluitingsweg. De weg heeft verder geen ontsluitende functie binnen het stedelijk wegennet en is ingericht conform de richtlijnen voor erftoegangswegen (geen fietsvoorzieningen, geen rijbaanscheiding). De weg heeft echter een maximum snelheid van 50 km/h. Daarmee voldoet de weg niet geheel aan de inrichtingseisen van Duurzaam Veilig. Op een dergelijke weg geldt normaal gesproken een maximum snelheid van 30 km/h. Alhoewel een trottoir langs de Osdorperweg ontbreekt, ligt er wel een overharde looproute zodat het plangebied toch bereikbaar is vanaf de openbaar vervoer halte aan de Pieter Calandlaan. Daarnaast is het zo dat de intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer op de Osdorperweg beperkt zijn, doordat langs de weg verder weinig andere bestemmingen aanwezig zijn en de weg geen ontsluitende functie heeft. Derhalve is het verkeersveiligheidsniveau rond het plangebied goed te noemen.

Parkeren

In de voorwaarden van het plan is opgenomen dat per kavel minimaal twee parkeerplekken op eigen terrein opgenomen moeten worden. Het stadsdeel Nieuw-West voorziet in de openbare ruimte in zes extra parkeerplekken voor bezoekers. Met deze eis wordt op de eerste plaats ruimschoots voldaan aan de door het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West opgestelde parkeernormen en tevens aan de strengste CROW parkeernormen in een (zeer) sterk stedelijke omgeving. Daarnaast is per kavel een hele parkeerplaats ten behoeve van bezoekersparkeren opgenomen in de openbare ruimte. Normaal gesproken wordt hier binnen de norm een aandeel van 0,3 parkeerplaatsen per woning aangehouden. Ook in het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers wordt dus voldoende voorzien.

Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling

In het plangebied worden zes kavels ontwikkeld voor vrijstaande woningen. Om de verkeersgeneratie voor deze nieuwe woningen te bepalen is gebruik gemaakt van kencijfers uit CROW publicatie 256 (2007). Uitgaande van gebiedstype 'buiten centrum met hoge dichtheid' bedraagt de verkeersgeneratie per vrijstaande woning 7,6 mvt/etmaal (werkdag). De verkeersgeneratie van onderhavige ontwikkeling zal derhalve circa 50 mvt/etmaal bedragen. Dit verkeer zal verdeeld worden over het noordelijke en zuidelijke deel van de Osdorperweg. Aan de noordzijde van de Osdorperweg kan verkeer op het kruispunt met de Baden Powellweg alleen rechts afslaan naar het zuiden (richting de rotonde met de Plesmanlaan. De afwikkeling van het gemotoriseerd verkeer zal daarom grotendeels plaatsvinden over het zuidelijk deel van de Osdorperweg en de P. Hans Frankfurthersingel, aangezien via deze route uiteindelijk zowel in noordelijke als zuidelijke richting gereden kan worden. Wel zal een klein deel van dit verkeer een route zoeken naar onder andere het Ecuplein en De Alpen via de Zuiderakerweg. De afwikkeling van dit verkeer vindt plaats via het noordelijk deel van de Osdorperweg. Gezien het beperkte verkeersaanbod in de huidige situatie zal de toename van het aantal verkeersbewegingen niet leiden tot een verslechtering van de verkeersafwikkeling.

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens die ten grondslag liggen aan het onderzoek met betrekking tot wegverkeerslawaai voor de zes vrije kavels staan vermeld in onderstaande tabel 4.1. De getallen zijn afgerond op tientallen.

De intensiteiten op de Baden Powellweg zijn afkomstig uit het Lokaal Model Nieuw-West (Goudappel Coffeng). Binnen de aangeleverde modelgegevens zijn intensiteiten opgenomen voor de avondspitsperiode (16.00 uur tot 18.00 uur) uit het basisprognosejaar 2010. Deze gegevens zijn doorberekend naar het prognosejaar 2023, waarbij rekening is gehouden met een autonome groei van het autoverkeer van 2%. Deze spitsgegevens zijn vervolgens omgerekend naar etmaalwaarden. Hiervoor is als uitgangspunt gehanteerd dat tijdens een gemiddeld avondspitsuur 10% van het totale verkeeraanbod over een etmaal plaatsvindt.

Voor de Osdorperweg zijn geen intensiteitsgegevens voor handen. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal verkeersbewegingen op deze weg is gekeken naar de modelgegevens voor de Zuiderakerweg en de P. Hans Frankfurthersingel. De Osdorperweg heeft respectievelijk aan de noord- en zuidzijde een aansluiting op deze wegen. Beide wegen kennen een gemiddelde etmaalintensiteit van circa 3.000 mvt/etmaal en hebben een (beperkt) ontsluitend karakter voor de achtergelegen woonwijk. Omdat de Zuiderakerweg slechts beperkt bereikbaar is vanaf de doorgaande Baden Powellweg, zal een deel van de ontsluiting van deze woonwijk ook plaatsvinden via de Osdorperweg. Verder zijn naast de ontwikkeling drie andere woningen langs de weg aanwezig. Afgaande op de intensiteiten op de aansluitende wegen, de ontsluitingsmogelijkheden in de wijk en de aanwezige functies langs de weg, is een aanname gedaan van gemiddeld 1.500 mvt/etmaal op de Osdorperweg.

Voor de voertuigverdeling is uitgegaan van een standaardverdeling zoals die bekend zijn voor stedelijke hoofdwegen (Baden Powellweg) en buurtverzamelwegen (Osdorperweg) (bron: RBOI 2009).

Tabel 4.1 Overzicht intensiteiten

Weg   Basisjaar model avondspitsperiode (2010)   Prognose 2023 avondspitsperiode   Prognose 2023 etmaal  
Baden Powellweg   2.680   3.480   17.400  
Zuiderakerweg   400   520   2.600  
P. Hans Frankfurthersingel   520   680   3.400  
Osdorperweg   -   -   1.500  

Tabel 4.2 Voertuig- en etmaalverdeling

Baden Powellweg   Dag   Avond   Nacht  
lichte motorvoertuigen   93,46%   93,46%   93,46%  
middelzware motorvoertuigen   5,08%   5,08%   5,08%  
zware motorvoertuigen   1,46%   1,46%   1,46%  
Etmaalverdeling   6,70%   2,70%   1,10%  
 
Osdorperweg   Dag   Avond   Nacht  
lichte motorvoertuigen   94,59%   94,59%   94,59%  
middelzware motorvoertuigen   4,76%   4,76%   4,76%  
zware motorvoertuigen   0,65%   0,65%   0,65%  
etmaalverdeling   6,54%   3,76%   0,81%