direct naar inhoud van 4.10 Luchthavenindelingsbesluit
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

4.10 Luchthavenindelingsbesluit

Op 1 november 2002 heeft het kabinet zijn definitieve goedkeuring verleend aan nieuwe milieu- en veiligheidsregels voor Schiphol. De regels zijn vastgelegd in twee uitvoeringsbesluiten, behorend bij de in 2001 goedgekeurde Schipholwet: het luchthavenindelingbesluit en luchthavenverkeersbesluit. Het luchthavenverkeersbesluit is gericht op de beheersing van de milieubelasting door het luchthavenluchtverkeer rondom Schiphol. In het besluit zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van luchtverkeerswegen, vlieghoogtes rondom de luchthaven, regels ten aanzien van uitstoot van stoffen, maximale risicogewicht van vliegtuigen, maximale geluidbelasting gedurende de nacht en etmaal.

Het luchthavenindelingbesluit bevat (ruimtelijke) regels voor de omgeving ten behoeve van het functioneren van Schiphol. Voor ruimtelijke plannen is dus hoofdzakelijk het luchtvaartindelingbesluit van belang. Dit besluit zal onderstaand kort worden toegelicht. Voor bepaalde gebieden rondom Schiphol is een "beperkingengebied" aangewezen. Binnen

dat gebied gelden beperkingen ten aanzien van:

  • a. maximale bouwhoogten;
  • b. vogelaantrekkende functies;
  • c. toegestane functies (zoals woningen).

Ad. a Maximale bouwhooqte

Voor het plangebied geldt volgens bijlage 4 van het Luchthavenindelingbesluit een maximale bouwhoogte van 45 meter. Deze bouwhoogte wordt nergens mogelijk gemaaktd. Aangezien het bestemmingsplan geen bouwhoogte hoger dan 45 meter toestaat, is het bestemmingsplan in overeenstemming met dit aspect van het Luchthavenindelingbesluit.

Ad. b Vogelaantrekkende functies

In artikel 2.2.3 van het Luchthavenindelingbesluit is geregeld dat nieuwe vogelaantrekkende functies binnen een gebied rond Schiphol niet zomaar zijn toegestaan. Het plangebied ligt binnen deze zone. Het gaat hierbij om de volgende functies:

  • a. industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag;
  • b. viskwekerijen met extramurale bassins;
  • c. opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking;
  • d. natuurreservaten en vogelreservaten;
  • e. moerasgebieden en oppervlaktewateren groter dan 3 hectare.

Aangezien in het plangebied dergelijke functies niet aanwezig zijn danwel worden gerealiseerd, is het bestemmingsplan voor wat betreft dit aspect in overeenstemming met het Luchthavenindelingbesluit.

Ad. c Toegestane functies

In het Luchthavenindelingbesluit is rond de luchthaven een zone aangegeven waarbinnen, zowel om veiligheidsredenen als vanwege geluidhinder in beginsel geen nieuwe gevoelige functies als woningen, woonwagens, gebouwen met een onderwijsfunctie en gebouwen met een gezondheidszorgfunctie zijn toegestaan (gebied 4 van het Luchthavenindelingbesluit). Het plangebied ligt volledig buiten deze zone. Het bestemmingsplan is voor wat betreft dit aspect in overeenstemming met het Luchthavenindelingbesluit.