direct naar inhoud van 4.2 Wegverkeerslawaai
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

4.2 Wegverkeerslawaai

Beoogde ontwikkeling

In het plangebied wordt de bouw van zes nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Hiervoor worden zes kavels ter beschikking gesteld (zie onderstaande figuur 4.1). Woningen zijn volgens de Wet geluidhinder geluidsgevoelige functies waarvoor akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01_0004.png"

Figuur 4.1 Verkavelingsplan De Terp

Toetsingskader

Normstelling

Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven - bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de weg moet worden getoetst. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging. De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.

Nieuwe situaties

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van onderwijsgebouwen en woningen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan. Voor de beoogde ontwikkeling (zes nieuwbouwwoningen) geldt een uiterste grenswaarde van 63 dB. De geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemming (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB.

Aftrek ex artikel 110g Wgh

Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Voor wegen met een maximum snelheid tot 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een maximum snelheid van 70 km/h of meer geldt een aftrek van 2 dB. Voor de ontwikkeling aan de Osdorperweg zijn de Osdorperweg en de Baden Powellweg van belang. Op beide wegen geldt een maximum snelheid van 50 km/h. Zodoende mag een aftrek van 5 dB plaatsvinden. Deze aftrek is, tenzij anders vermeld, toegepast op de genoemde geluidsbelastingen in deze paragraaf.

Onderzoek

Het plangebied is gelegen binnen de geluidszone van de Osdorperweg en de Baden Powellweg. Deze wegen hebben beide een geluidszone van 200 meter uitgaande van twee rijstroken en een binnenstedelijke ligging.

Op de Zuiderakerweg en de P. Hans Frankfurthersingel geldt een maximum snelheid van 30 km/h. Wettelijk gezien is akoestisch onderzoek voor deze wegen geen verplichting. Daarnaast is de afstand van het plangebied tot aan deze wegen relatief groot om akoestisch gezien van invloed te zullen zijn (minimaal 125 meter). Ook de wegen in de achterliggende woonwijk hebben een maximum snelheid van 30 km/h. Deze worden tevens afgeschermd door de bestaande bebouwing. De Pieter Calandlaan ligt op meer dan 200 meter afstand, waardoor de ontwikkeling buiten de geluidszone van deze weg valt. Binnen het akoestisch onderzoek zijn deze wegen daarom akoestisch niet relevant en buiten het onderzoek gelaten.

Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006.

De berekeningen gaan uit van de verkeersgegevens zoals opgenomen in tabel 4.1 uit de verkeersparagraaf. Beide onderzochte wegen zijn geasfalteerd. Binnen het model is uitgegaan van dicht asfaltbeton (referentiewegdek).

Resultaat

Voor de Osdorperweg is de geluidsbelasting op de uiterste grens van de kavels bepaald. Omdat het een vrije veldsituatie betreft, geeft de SRM I methodiek in dit geval een voldoende nauwkeurig resultaat. De 48 dB contour (voorkeursgrenswaarde) van de Osdorperweg ligt op 21,21 meter van de as van de weg. Drie bouwkavels binnen het plangebied liggen binnen deze afstand, te weten kavel A, kavel B en kavel C (figuur 4.1).

De afstand tot de meest nabij de Osdorperweg gelegen grens van Kavel A bedraagt 17,15 meter. Voor kavel B en C bedragen deze afstanden respectievelijk 17,45 meter en 17,25 meter. In onderstaande tabel 4.3 is voor deze drie kavels de bijbehorende geluidsbelasting op drie verschillende waarneemhoogtes weergegeven.

Tabel 4.3 Geluidsbelasting door wegverkeer Osdorperweg

Waarneemhoogte   Geluidsbelasting  
Kavel A – afstand 17,15 meter  
1,5 meter   48 dB  
4,5 meter   49 dB  
7,5 meter   49 dB  
Kavel B – afstand 17,45 meter  
1,5 meter   48 dB  
4,5 meter   49 dB  
7,5 meter   49 dB  
Kavel C – afstand 17,25 meter  
1,5 meter   48 dB  
4,5 meter   49 dB  
7,5 meter   49 dB  

Uit deze gegevens blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de uiterste grens van deze kavels wordt overschreden als gevolg van het wegverkeer op de Osdorperweg (maximaal 49 dB). De uiterste grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Voor de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai op de Baden Powellweg zijn de 48 dB en 63 dB contouren bepaald, waarbij een vrije veldsituatie is aangehouden. Het betreft een worstcasesituatie, omdat de geluidsbelasting in werkelijkheid lager zal liggen als gevolg van het afschermende kantoorpand tussen de weg en de woningbouwlocatie. In onderstaande tabel 4.4 is per waarneemhoogte aangegeven op welke afstand van de weg as de desbetreffende contouren liggen.

Tabel 4.4 Geluidscontouren Baden Powellweg per waarneemhoogte

Waarneemhoogte   48 dB contour   63 dB contour  
1,5 meter   96 meter   14 meter  
4,5 meter   125 meter   15 meter  
7,5 meter   136 meter   14 meter  

De afstanden tussen de meest nabijgelegen grens van elk bouwkavel ten opzichte van de as van de weg is weergegeven in onderstaande tabel 4.5.

Tabel 4.5 Afstanden tussen kavels en wegas Baden Powellweg

Kavel   Afstand  
A   92 meter  
B   112 meter  
C   126 meter  
D   145 meter  
E   151 meter  
F   120 meter  

Uit de bovenstaande tabellen blijkt dat vier kavels (A, B, C en F) liggen binnen de 48 dB contour, uitgaande van een vrije veldsituatie. De kavels liggen geen van allen binnen de 63 dB contour. De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2.

Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van verkeerslawaai op de Osdorperweg wordt overschreden. Bezien is of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Er is een aantal maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting denkbaar.

Maatregelen aan de bron

In geval van wegverkeerslawaai vallen hieronder bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid, het terugdringen van het verkeersaanbod en aanpassen van het wegdektype. De Osdorperweg heeft binnen de stedelijke wegenstructuur geen ontsluitende functie. Daarnaast zijn de wegen waarop de Osdorperweg aansluit (Zuiderakerweg, P. Hans Frankfurthersingel) opgenomen in een 30 km/h-zone. Het aanpassen van de snelheidslimiet op de Osdorperweg van 50 km/h naar 30 km/h, zou een afname van het verkeerslawaai betekenen tot 46 dB (bij een maatgevende waarneemhoogte van 4,5 meter).

In de huidige situatie kan verkeer op het kruispunt Zuiderakerweg – Baden Powellweg vanaf de Zuiderakerweg alleen rechts afslaan en verkeer vanuit zuidelijke richting op de Baden Powellweg kan niet linksaf naar de Zuiderakerweg. Hierdoor wordt een deel van het verkeer met een bestemming of herkomst in de woonwijk achter het plangebied 'gedwongen' om gebruik te maken van de Osdorperweg. Gezien de ligging nabij het drukke kruispunt Baden Powellweg – Pieter Calandlaan is dit uit verkeersveiligheid- en doorstromingsoverwegingen niet wenselijk. Het terugdringen van het verkeersaanbod op de Osdorperweg behoort daarom niet tot de reële mogelijkheden.

Maatregelen in het overdrachtsgebied

Hieronder vallen maatregelen zoals het toepassen van geluidsschermen of het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de gevel van de woning. In de berekening is de geluidsbelasting op de grens van het bouwkavel berekend. De exacte locatie van de te bouwen woningen wordt door de eigenaar van de kavels bepaald. Door het bouwvlak van de woningen op een afstand van minimaal 21 meter vanaf de wegas van de Osdorperweg te plaatsen, wordt voorkomen dat hogere waarden aangevraagd dienen te worden. Het toepassen van geluidsschermen of geluid reducerend asfalt is in dit kader niet reëel. Hieraan zijn hoge kosten verbonden en deze zijn uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van verkeer op de Osdorperweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt voor de kavels A, B en C. Op de meest nabijgelegen grens van deze kavels bedraagt de geluidsbelasting maximaal 49 dB. De uiterste grenswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. Verder blijkt dat instellen van een maximum snelheid van 30 km/h op de Osdorperweg, de geluidsbelasting op de gevels van de te bouwen woningen beperkt tot maximaal 48 dB. Het toepassen van deze maatregelen zorgt ervoor dat voor de woningen geen hogere waarden vastgesteld hoeven te worden.

Met betrekking tot de Baden Powellweg blijkt dat, uitgaande van een situatie zonder aanwezigheid van het kantoorpand tussen het plangebied en de Baden Powellweg, dat vier kavels (A, B, C en F) in het plangebied liggen binnen de 48 dB-contour van deze weg. Binnen het vigerend bestemmingsplan Middenveldsche Akerpolder II is de functie wonen binnen het onderhavig plangebied reeds bestemd. In die zin is akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. Bovenstaand akoestisch onderzoek op basis van SRM I is daarom indicatief. Bij deze berekening is zoals gezegd uitgegaan van een vrije veld situatie, waarbij geen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van afschermende bebouwing. In werkelijkheid is tussen de weg as van de Baden Powellweg en de kavels binnen het plangebied een groot kantoorpand aanwezig. Deze zorgt ervoor dat het plangebied voor een groot deel zal worden afgeschermd voor wegverkeerslawaai op de Baden Powellweg. De geluidsbelasting zal daardoor lager zijn, waardoor ten aanzien van de Baden Powellweg sprake zal zijn van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.