direct naar inhoud van 4.6 Bodem
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

4.6 Bodem

Het is wettelijk (via de bouwverordening) geregeld dat nieuwbouw pas kan plaatsvinden als de bodem geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Om deze reden dient bij iedere nieuwbouwactiviteit de bodemkwaliteit door middel van onderzoek (conform NEN5740) in beeld te worden gebracht. Het onderzoek mag niet meer dan vijf jaar oud zijn. Als blijkt uit het onderzoek dat de bodem niet geschikt is dan zal voor aanvang van de werkzaamheden een sanering moeten worden uitgevoerd, om de bodem wel geschikt te maken.

Het bestemmingsplan maakt bij recht nieuwbouw mogelijk. Wel is woningbouw reeds mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Omdat het terrein nog niet eerder bewoond is geweest dient een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Onderzoek

Op grond van het vigerend bestemmingsplan is aan het plangebied reeds een woonbestemming toegekend. Bij het toekennen van de woonbestemming is aandacht geweest voor het aspect bodemkwaliteit. De locatie is volledig gesaneerd. Omdat er sprake is van een vigerende woonbestemming en er gedurende het recente tijdelijke gebruik verder geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden wordt aangenomen dat de kwaliteit van de bodem geschikt is voor de functie wonen.

Conclusie

Het aspect bodemkwaliteit staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg. Ten tijde van de vergunningaanvraag voor de woningen moet verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd aangezien een actueel bodemrapport moet worden ingediend bij de vergunningaanvraag.