direct naar inhoud van 4.9 Bedrijven en milieuhinder
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

4.9 Bedrijven en milieuhinder

Algemeen

Het plangebied bestaat uitsluitend uit woongebied. In het plangebied en de directe omgeving komen geen bedrijfsbestemmingen voor.

Normstelling en beleid

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:

  • ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu wordt gegarandeerd;
  • rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Voor de afstemming tussen milieuhinderlijke functies en milieugevoelige functies kan gebruik worden gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie zijn voor verschillende bedrijfsactiviteiten richtafstanden opgenomen voor milieu aspecten met een ruimtelijke dimensie, namelijk geluid, geur, gevaar en stof.

Onderzoek

In de omgeving van het plangebied worden geen bedrijfsactiviteiten uitgevoerd. Direct aangrenzend aan de noordzijde van het plangebied is een school aanwezig. Op grond van de VNG-publicatie dient voor scholen in nieuwe situaties een richtafstand te worden aangehouden. Deze richtafstand bedraagt 30 m vanwege de kans op hinder als gevolg van stemlawaai. Richtafstanden zijn alleen van toepassing op nieuwe situaties. De afstand van het schoolplein tot de meest nabij gelegen kavel bedraagt ruim 30 m.  Gelet op deze afstand tot het schoolplein, wordt voldaan aan richtafstand. Ter plaatse van de beoogde woningen is geen sprake van onaanvaardbare milieuhinder. Het aspect milieuzonering staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuhinder geen belemmering oplevert voor de functiewijziging.