direct naar inhoud van Artikel 10 Gemengd-7
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 10 Gemengd-7

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-7' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. maatschappelijke voorzieningen;
 • c. dienstverlening;
 • d. kantoren;
 • e. bedrijven;
 • f. horeca van categorie 1;
 • g. aan-huis-verbonden beroepen;
 • h. short stay;
 • i. bergingen;
 • j. verkeersareaal;
 • k. parkeren.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 10.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen bouwvlakken.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
 • c. gebouwen ten behoeve van parkeren: in maximaal twee bouwlagen onder maaiveld.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
10.2.4 Stille zijde

Het bouwen van een woning is uitsluitend toegestaan indien deze woning is voorzien van een stille zijde.

10.3 Nadere eisen

Het dagelijks bestuur kan nadere eisen stellen aan bouwplannen die voorzien in de realisering van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen ten aanzien van voorzieningen die verband houden met de geluidbelasting. Het dagelijks bestuur stelt, indien akoestisch onderzoek daartoe aanleiding geeft, nadere eisen aan bouwplannen die voorzien in de realisering van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen, met dien verstande dat de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen worden voorzien van één of meer dove gevels of vliesgevels:

 • a. indien geen of niet toereikende hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder zijn vastgesteld en
 • b. geen omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van gebouwen met zodanige afschermende werking dat de geluidbelasting op de gevels van de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen lager of gelijk is dan de voorkeursgrenswaarde. In dat kader kan het dagelijks bestuur tevens van een initiatiefnemer verlangen dat voor zijn bouwplan een akoestisch onderzoek wordt overlegd.
10.4 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 10.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor de situering van wonen geldt: uitsluitend op de derde en hogere bouwlagen;
 • b. voor de situering van dienstverlening en horeca van categorie 1 geldt: uitsluitend in de eerste bouwlaag;
 • c. voor de situering van kantoren, maatschappelijke voorzieningen en bedrijven geldt: in de eerste en tweede bouwlaag;
 • d. voor kantoren en bedrijven geldt een totaal maximum bruto vloeroppervlak van 200 m² en een maximum bruto vloeroppervlak van 60 m² per kantoor of bedrijf.