direct naar inhoud van Artikel 4 Gemengd-1
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 4 Gemengd-1

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. bedrijven;
 • c. maatschappelijke voorzieningen;
 • d. dienstverlening;
 • e. kantoren, doch niet binnen de bestemmingsvlakken met de adressen Derkinderenstraat 46-54 / Leickertstraat 1-19 en Derkinderenstraat 60-78 / Waldorpstraat 70-89;
 • f. detailhandel;
 • g. religie;
 • h. horeca van categorie 1 en 2;
 • i. aan-huis-verbonden beroepen;
 • j. short stay;
 • k. bergingen;
 • l. verkeersareaal;
 • m. parkeren.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 4.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen bouwvlakken.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
 • c. maximum goothoogte zoals met de aanduiding 'maximale goothoogte' staat aangegeven;
 • d. gebouwen ten behoeve van parkeren: tevens ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 3’, uitsluitend als souterrain.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
4.2.4 Onderdoorgang

Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang laag’ geldt dat tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing mag worden opgericht, behoudens voor hoger gelegen bouwlagen benodigde ondersteuningsconstructies.

4.2.5 Trappenhuizen en loopbruggen

In afwijking van het bepaalde in lid 4.2.1 is het binnen het bestemmingsvlak aan de Derkinderenstraat en de Alma Tademasstraat toegestaan buiten de bouwvlakken gebouwen te realiseren ten behoeve van trappenhuizen en loopbruggen met een maximale bouwhoogte van 33 meter en een maximum bebouwingspercentage van 20%.

4.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 4.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor de situering van wonen en short stay geldt: uitsluitend op de tweede en hogere bouwlagen;
 • b. voor de situering van bedrijven, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke voorzieningen geldt: uitsluitend in de eerste bouwlaag;
 • c. voor de situering van detailhandel geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', in de eerste bouwlaag;
 • d. voor de situering van horeca van categorie 1 en 2 geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1' resp. 'horeca van categorie 2', in de eerste bouwlaag;
 • e. voor de situering van kantoren en maatschappelijke voorzieningen geldt: ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd – 1' tevens in de tweede bouwlaag;
 • f. voor de situering van parkeren geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 3', in het souterrain;
 • g. voor de situering van religie geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'religie' in de eerste bouwlaag;
 • h. voor de situering van een telefooninrichting of belwinkel geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'belwinkel', in de eerste bouwlaag;
 • i. voor maatschappelijke voorzieningen geldt:
  • 1. geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - geen geluidsgevoelige bestemmingen';
  • 2. gevoelige bestemmingen, zoals bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - geen gevoelige bestemmingen'.
4.4 Wijzigingsbevoegdheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, tot het wijzigen van de bestemming door het schrappen van de aanduiding 'detailhandel' zodat ter plaatse geen detailhandelvestiging meer is toegestaan, met dien verstande dat uitsluitend toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid indien het gebruik ten behoeve van detailhandel ter plaatse langer dan een jaar is beëindigd.