direct naar inhoud van Artikel 14 Maatschappelijk
Plan: Nieuwe Meer e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1108BPSTD-OW01

Artikel 14 Maatschappelijk

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende:

 • d. bergingen en andere nevenruimten;
 • e. ondersteunende horeca;
 • f. kantoren ten behoeve van de hoofdfunctie;
 • g. ongebouwde parkeervoorzieningen;
 • h. fietsparkeervoorzieningen;
 • i. tuinen en erven;
 • j. verkeersareaal;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. speelvoorzieningen;
 • m. water;
 • n. waterhuishoudkundige voorzieningen.

alsmede voor:

 • o. gemeentelijk monument ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument';
 • p. zendmast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie'.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op en onder in 14.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

14.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen zijn alleen toegestaan binnen de bouwvlakken;
 • b. maximum bebouwingspercentage bouwvlak: 100%;
 • c. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven;
 • d. maximum goot- en bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' staat aangegeven.
14.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 6 meter.
14.3 Specifieke gebruiksregels

voor de in 14.1 genoemd gronden gelden de volgende regels:

 • a. Ter plaatse van de bestemmingen 'Maatschappelijk' zijn creatieve bedrijven toegestaan die vallen onder de categorieën A of B van de bij deze regels horende 'Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging'.
 • b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in a voor het bouwen en het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van een creatief bedrijf dat:
  • 1. niet in de 'Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging' voorkomt en in vergelijking met bedrijven die wel vallen onder de benoemd categorieën een gelijke of mindere milieuhinder veroorzaakt;
  • 2. in de 'Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging' voorkomt en valt onder één of meer categorieën hoger dan toegestaan, mits het desbetreffende bedrijf in vergelijking met bedrijven die vallen onder de benoemd categorieën een gelijke of mindere milieuhinder veroorzaakt;
  • 3. na uitbreiding, wijziging of aanpassing in de 'Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging' valt onder één of meer categorieën hoger dan toegestaan, mits de uitbreiding, wijziging of aanpassing niet tot gevolg heeft, dat het bedrijf in vergelijking met bedrijven die vallen onder de benoemd categorieën meer milieuhinder veroorzaakt.