direct naar inhoud van Artikel 22 Wonen - 1
Plan: Nieuwe Meer e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1108BPSTD-OW01

Artikel 22 Wonen - 1

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. aaneengesloten en vrijstaande woningen met inbegrip van bijbehorende bouwwerken, technische ruimtes en andere nevenruimten;
 • b. ruimten ten behoeve van uitoefening van huisgebonden beroepen;
 • c. short stay;

met de daarbij behorende:

 • d. fietsparkeervoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. tuinen en erven ten behoeve van de in dit lid genoemde gebruiksvormen;

alsmede voor:

 • g. bedrijf ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
 • h. kantoor ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • i. opslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag'.
22.2 Bouwregels
22.2.1 Algemeen

Op en onder in 22.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

22.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum aantal woningen: zoals aanwezig is op de eerste dag van de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • b. maximum bebouwingspercentage: zoals met de maatvoeringsaanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' staat aangegeven;
 • c. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven;
 • d. maximum goot- en bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' staat aangegeven;
 • e. minimum afstand tot bestaande hoofdgebouwen voor nieuw op te richten hoofdgebouwen aan de Sloterweg: 10 meter.
22.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
22.3 Specifieke gebruiksregels
22.3.1 Toegelaten bedrijven

Voor zover bedrijven zijn toegestaan, gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van het perceel Sloterweg 984 is kwekerij alsmede perifere detailhandel toegestaan;
 • b. ter plaatse van het perceel Sloterweg 998 en 1012a is stalling, onderhoud en reparatie van caravans alsmede perifere detailhandel toegestaan;
 • c. ter plaatse van het perceel Sloterweg 1047 is een transportbedrijf toegestaan;
 • d. ter plaatse van het perceel Sloterweg 1075 is een bedrijf in grond- en sloopwerken toegestaan;
 • e. ter plaatse van het perceel Sloterweg 1081 is een transportbedrijf toegestaan.
22.3.2 Verbodsregel toegelaten bedrijven
 • a. zodra de uitoefening van een in 22.3.1 genoemd bedrijf gedurende twee jaar is gestaakt, is het verboden deze bedrijfsuitoefening te hervatten of de in 22.1 genoemde gronden te gebruiken voor een nieuw bedrijf;
 • b. zodra op in 22.1 genoemde gronden de woonfunctie is gerealiseerd, is het verboden die gronden te gebruiken voor een nieuw bedrijf;
 • c. de bedrijfsvloeroppervlakte van een in 22.3.1 genoemd bedrijf zoals aanwezig is op de eerste dag van de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan mag niet worden vergroot.
22.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening in afwijking van het bepaalde in 22.3.2 een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van:

 • a. het hervatten van de bedrijfsuitoefening of de vestiging van een nieuw bedrijf, overeenkomstig het bepaalde in 22.3.1;
 • b. vergroting van de bedrijfsvloeroppervlakte tot een maximum van 15% van de bedrijfsvloeroppervlakte zoals aanwezig is op de eerste dag van de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan, mits daartoe een bedrijfseconomische noodzaak bestaat.
22.5 Wijzigingsbevoegdheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan te wijzigingen door het toestaan van nieuwe woningen ten opzichte van het bepaalde in 22.2.2 onder a, mits wordt voldaan aan het bepaalde in

 • a. in 22.2.2 onder e;
 • b. de Wet geluidhinder doordat:
  • 1. de geluidbelasting op de gevels van de woning lager of gelijk is aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
  • 2. de geluidbelasting op de gevels van de woning lager of gelijk is aan de voor deze gebouwen vastgestelde hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
  • 3. de gevels van de van de woning worden uitgevoerd als dove gevel.