direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - 2
Plan: Nieuwe Meer e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1108BPSTD-OW01

Artikel 4 Bedrijf - 2

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkooppunt motorbrandstoffen met lpg, met bijbehorende overkappingen;

met de daarbij behorende:

 • b. ondersteunende detailhandel;
 • c. ongebouwde parkeervoorzieningen;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. (bedrijfs)erven;
 • f. tuinen en erven;
 • g. verkeersareaal;
 • h. fietsparkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. water;
 • l. waterhuishoudkundige voorzieningen.
4.2 Bouwregels

Op en onder in 4.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen zijn alleen toegestaan binnen de bouwvlakken;
 • b. maximum bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
 • c. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven;
 • d. maximum goot- en bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' staat aangegeven.
4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 6 meter.
4.3 Specifieke gebruiksregels

voor de in 4.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. maximum bruto vloeroppervlak ondersteunende detailhandel: 150 m2.