direct naar inhoud van Artikel 34 Algemene gebruiksregels
Plan: Nieuwe Meer e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1108BPSTD-OW01

Artikel 34 Algemene gebruiksregels

34.1 Algemeen gebruiksverbod

Het is verboden de in Hoofdstuk 2 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving.

34.2 Verbodsregels

Tot een strijdig gebruik als bedoeld in artikel 34.1 wordt in ieder geval beschouwd een gebruik van gronden en bebouwing:

  • a. ten dienste van bedrijven die worden begrepen onder bijlage I onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht;
  • b. als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan;
  • c. als stortplaats voor puin of afvalstoffen, voor zover dit niet betrekking heeft op geringe hoeveelheden afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van de in het plan begrepen gronden;
  • d. als opslagplaats van bagger en grondspecie, tenzij zulks plaatsvindt langs een waterloop en in verband met het onderhoud van de waterloop;
  • e. als ligplaats voor woonboten, passagiersvaartuigen, bedrijfsvaartuigen, stationerende vaartuigen, pleziervaartuigen en bijboten;
  • f. ten behoeve van een smartshop, seksinrichting, prostitutiebedrijf, automatenhal of belwinkel;
  • g. het gebruik van bijgebouwen bij woningen als zelfstandige woonruimte;
  • h. het gebruik van tuinhuisjes voor permanente bewoning of bedrijfsactiviteiten.