direct naar inhoud van Artikel 19 Sport
Plan: Landelijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0910BPSTD-OW01

Artikel 19 Sport

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvelden;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'manege': uitsluitend een manege;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'recreatie': tevens extensief recreatief medegebruik;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en (ontsluitings)wegen.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemene bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming worden gebouwd:

 • a. gebouwen, uitgezonderd bedrijfswoningen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

 • c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen uitsluitend binnen het bouwvlak zijn toegestaan.

19.2.2 Bouwregels ten behoeve van bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen geldt naast de aanduidingen op de verbeelding tevens het volgende:

 • a. het oppervlak aan bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan in bijlage 1 behorende bij de regels is aangegeven;
 • b. daar waar geen goot- en bouwhoogtes op de verbeelding zijn aangegeven geldt dat de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen ten hoogste respectievelijk 4 m en 10 m mag bedragen.

19.2.3 Bouwregels ten behoeve van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde bij de bedrijfswoning geldt het volgende:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak en voor de voorgevel ten hoogste 1 m bedragen;
 • b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag achter de voorgevel en buiten het bouwvlak ten hoogste 2 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

19.3 Ontheffing van de bouwregels

Het dagelijks bestuur kan ontheffing verlenen van het bepaalde 19.2.1 sub c met in achtneming van het volgende:

 • a. ontheffing wordt uitsluitend verleend indien het maximale oppervlak aan bedrijfsgebouwen zoals aangegeven in bijlage 1 niet past binnen het huidige bouwvlak;
 • b. de nieuwe bebouwing dient aansluitend aan de bestaande bebouwing gesitueerd te worden.