direct naar inhoud van Artikel 21 Verkeer
Plan: Landelijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0910BPSTD-OW01

Artikel 21 Verkeer

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen en paden;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'windturbine': een windturbine met een maximumhoogte van 25 m;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'pad': uitsluitend wandel- en fietspaden;
  • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, groenvoorzieningen, water en parkeervoorzieningen.

21.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, worden gebouwd, met een bouwhoogte van ten hoogste 6 m.

21.3 Ontheffing van de bouwregels

Ontheffing ten behoeve van damwanden

Het dagelijks bestuur kan ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 21.2 ten behoeve van de bouw van damwanden, met inachtneming van het volgende:

  • a. ontheffing wordt uitsluitend verleend indien de landschaps- en natuurwaarden van de aangrenzende agrarische gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • b. het dijkprofiel doorlopend tot aan de slootrand intact blijft.