direct naar inhoud van Artikel 29 Dubbelbestemming Waarde - Archeologie-4
Plan: Landelijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0910BPSTD-OW01

Artikel 29 Dubbelbestemming Waarde - Archeologie-4

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie-4' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar geldende bestemming(en) - tevens bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

29.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 29.1 genoemde gronden mag uitsluitend gebouwd worden ten dienste van de dubbelbestemming en de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. voor zover met betrekking tot de in lid 29.1 genoemde gronden sprake is van bodemverstoring, dient de aanvrager van een bouwvergunning als bedoeld in de Woningwet een archeologisch rapport te overleggen.
 • b. aan de bouwvergunning als bedoeld onder a kunnen de volgende regels worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door burgemeester en wethouders/dagelijks bestuur bij de vergunning te stellen kwalificaties;
 • c. het bepaalde onder a en b is niet van toepassing op een bodemverstoring:
  • 1. in of op gronden met de bestemming Waarde - Archeologie-4', indien de bodemverstoring betrekking heeft op een gebied met een kleiner oppervlak dan
  • 2. die het normale onderhoud betreft;
  • 3. die reeds in uitvoering is op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

29.3 Nadere eisen

Het dagelijks bestuur is bevoegd ter bescherming van de in lid 29.1 genoemde archeologische waarden nadere eisen te stellen aan de situering van de bouwwerken, indien uit het archeologisch rapport is gebleken dat ter plaatse archeologische waarden zoals bedoeld in lid 29.1 aanwezig zijn.

29.4 Aanlegvergunning
29.4.1 Aanlegvergunning

Werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden, mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 29.1 genoemde bestemming en de overige aan de gronden toegekende bestemmingen uitgevoerd worden, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. op en onder de in lid 29.1 genoemde gronden is het verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het dagelijks bestuur (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden, uit te voeren:
  • 1. het uitvoeren van grondbewerkingen onder maaiveld of indien het water betreft dieper dan de waterbodem, waartoe onder meer wordt gerekend het ophogen, egaliseren, roeren en omwoelen van gronden;
  • 2. het aanbrengen van drainage;
  • 3. het aanleggen en verbreden van wateren;
  • 4. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
  • 5. het aanbrengen van ondergrondse kabels, leidingen en andere infrastructurele voorzieningen;
  • 6. het verrichten van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem;
 • b. de aanvrager van een aanlegvergunning zoals bedoeld onder a dient een archeologisch rapport te overleggen;
 • c. de onder a genoemde werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden, mogen de archeologische waarden zoals bedoeld in lid 28.1 niet onevenredig schaden;
 • d. aan de onder a genoemde vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door burgemeester en wethouders/dagelijks bestuur bij de vergunning te stellen kwalificaties;
 • e. het bepaalde onder a en d is niet van toepassing op een bodemverstoring:
  • 1. in of op gronden met de bestemming Waarde - Archeologie-4', indien de bodemverstoring betrekking heeft op een gebied met een kleiner oppervlak dan
  • 2. die het normale onderhoud betreft;
  • 3. die reeds in uitvoering is op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

29.4.2 Strafbaar feit

Overtreding van het verbod van lid 29.4.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de Wet op de economische delicten.

29.5 Wijzigingsbevoegdheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de dubbelbestemming Waarde - Archeologie-4 geheel of gedeeltelijk kan worden geschrapt, indien:

 • a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
 • b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze waarden.