direct naar inhoud van Artikel 33 Dubbelbestemming Waterstaat
Plan: Landelijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0910BPSTD-OW01

Artikel 33 Dubbelbestemming Waterstaat

33.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar geldende bestemming(en) - tevens bestemd voor:

  • a. de waterhuishouding, wateraanvoer en -afvoer;
  • b. instandhouding van waterkeringen en bijbehorende beschermingszone(s);
  • c. bij deze doeleinden behorende waterstaatkundige voorzieningen.

33.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 33.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
  • b. ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

33.3 Ontheffing van de bouwregels
33.3.1 Ontheffingsbevoegdheid

Het dagelijks bestuur kan ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 33.2 sub b met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels. Ontheffing wordt verleend indien het waterstaatkundige belang niet onevenredig wordt geschaad.

33.3.2 Adviesprocedure

Alvorens omtrent het verlenen van ontheffing ten behoeve van de andere bestemmingen te beslissen, wint het dagelijks bestuur schriftelijk advies in bij de betrokken waterbeheerder(s).