direct naar inhoud van Artikel 6 Bedrijf
Plan: Landelijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0910BPSTD-OW01

Artikel 6 Bedrijf

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

alsmede voor:

 • b. ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch loonbedrijf': tevens een agrarisch loonbedrijf, voor zover voorkomend in bedrijfscategorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'hovenier': tevens een hoveniers- en boomverzorgingsbedrijf, voor zover voorkomend in bedrijfscategorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg': tevens een tankstation voor zover voorkomend in bedrijfscategorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-1': tevens een aannemersbedrijf, voor zover voorkomend in bedrijfscategorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-2': tevens een aannemersbedrijf, voor zover voorkomend in bedrijfscategorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-3': tevens een diervoederbedrijf, voor zover voorkomend in bedrijfscategorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-4': tevens een meubelmakerij, voor zover voorkomend in bedrijfscategorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-6':een botenbouw en reparatie bedrijf (inclusief werkplaats);
 • j. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en laad- en losruimte;

met dien verstande dat:

 • k. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten', geen bedrijfswoningen zijn toegestaan.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemene bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming worden gebouwd:

 • a. gebouwen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

 • c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen uitsluitend binnen het bouwvlak zijn toegestaan.

6.2.2 Bouwregels ten behoeve van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen geldt naast de aanduidingen op de verbeelding tevens het volgende:

 • a. per bouwvlak is ten hoogste 1 bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en overkappingen, toegestaan met een oppervlak van ten hoogste 100 m², tenzij anders op de verbeelding is aangegeven;
 • b. het oppervlak van bijgebouwen mag ten hoogste 30 m² bedragen;
 • c. het oppervlak aan bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan in bijlage 1 behorende bij de regels is aangegeven;
 • d. daar waar geen goot- en bouwhoogtes op de verbeelding zijn aangegeven geldt dat de goot- en bouwhoogte van de bedrijfswoning ten hoogste respectievelijk 3,5 m en 9 m mag bedragen;
 • e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 5 m;
 • f. daar waar geen goot- en bouwhoogtes op de verbeelding zijn aangegeven geldt dat de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen ten hoogste respectievelijk 4 m en 10 m mag bedragen.

6.2.3 Bouwregels ten behoeve van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde bij de bedrijfswoning geldt het volgende:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak en voor de voorgevel ten hoogste 1 m bedragen;
 • b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag achter de voorgevel en buiten het bouwvlak ten hoogste 2 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

6.3 Ontheffing van de bouwregels

Het dagelijks bestuur kan ontheffing verlenen van het bepaalde 6.2.1 sub c met inachtneming van het volgende:

 • a. ontheffing wordt uitsluitend verleend indien het maximale oppervlak aan bedrijfsgebouwen zoals aangegeven in bijlage 1 niet past binnen het huidige bouwvlak;
 • b. de nieuwe bebouwing dient aansluitend aan de bestaande bebouwing gesitueerd te worden.

6.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het is niet toegestaan onbebouwde gronden te gebruiken voor de opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m.
 • b. Het is niet toegestaan gronden voor de voorgevellijn te gebruiken voor opslag.
 • c. Per bedrijf bedraagt het kantoorvloeroppervlak ten hoogste 30% van het totale bedrijfsvloeroppervlak.
 • d. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan.
 • e. Opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan.
 • f. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan.
 • g. Activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage.

6.5 Ontheffingen van de gebruiksregels
6.5.1 Ontheffing van de Staat van Bedrijfsactiviteiten

Het dagelijks bestuur kan ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 6.1:

 • a. om bedrijven toe te laten in één bedrijfscategorie hoger dan in lid 6.1 genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de in lid 6.1 genoemde bedrijfscategorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de in lid 6.1 genoemde bedrijfscategorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

met inachtneming van het volgende:

 • c. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • d. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • e. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • f. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage.