direct naar inhoud van Artikel 8 Cultuur en Ontspanning - Vuurtoreneiland
Plan: Landelijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0910BPSTD-OW01

Artikel 8 Cultuur en Ontspanning - Vuurtoreneiland

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Cultuur en Ontspanning - Vuurtoreneiland aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kleinschalige culturele en dagrecreatieve activiteiten;
 • b. het behoud en herstel van cultuurhistorische waardevolle bebouwing;

alsmede voor:

 • c. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': rijksmonumentale gebouwen en bebouwing met provinciale bescherming;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'groen': het behoud en herstel van aanwezige landschaps- en natuurwaarden van floristische aard;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'waterstaat': een vuurtoren;
 • f. de bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen en water.

8.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden, naast de aanduidingen op de verbeelding, tevens het volgende:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de bestemming gebouwen, bouwwerken en bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd;
 • b. per bestemmingsvlak is ten hoogste 1 bedrijfswoning toegestaan;
 • c. daar waar geen oppervlakte op de verbeelding is aangegeven geldt een maximumoppervlakte zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;
 • d. daar waar geen goot- en bouwhoogtes op de verbeelding zijn aangegeven geldt een goot- en bouwhoogte zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

8.3 Ontheffing van de bouwregels

Het dagelijks bestuur kan ten behoeve van behoud, herstel en ontwikkeling ontheffing verlenen van het maximale oppervlak aan bebouwing bepaald in lid 8.2 sub c, met inachtneming van het volgende:

 • a. er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing;
 • b. het huidige karakter en het beeldbepaalde silhouet van het eiland mag niet onevenredig worden aangetast;
 • c. bestaande cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwaarden op het eiland en in de directe omgeving mogen niet onevenredig worden aangetast;

met dien verstande dat:

 • d. onderzoek uit dient te wijzen dat hergebruik van bestaande bebouwing niet mogelijk is.