direct naar inhoud van Artikel 12 Gemengd - 9
Plan: Weesperzijdestrook
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1205BPSTD-OW01

Artikel 12 Gemengd - 9

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 9 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. onderwijsvoorzieningen;
 • b. detailhandel uitsluitend op de eerste bouwlaag, met dien verstande dat het gezamenlijk bruto vloeroppervlak van deze functie niet meer mag bedragen dan 300 m² per perceel;
 • c. zakelijke dienstverlening en consumentverzorgende dienstverlening uitsluitend op de eerste bouwlaag, met dien verstande dat het gezamenlijk bruto vloeroppervlak van deze functies niet meer mag bedragen dan 300 m² per perceel;
 • d. sportvoorzieningen, waaronder een sporthal;
 • e. uitsluitend wonen ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens een ondergrondse parkeervoorziening;
 • g. bij deze bestemming behorende tuinen en erven, ondergeschikte horeca, paden en wegen, nutsvoorzieningen, warmte-koudeopslag, groen en water.
12.2 Bouwregels

Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' een onderdoorgang;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a. mag ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' een ondergrondse parkeervoorziening worden gebouwd.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximale bouwhoogte van 3 m.

12.3 Specifieke gebruiksregels

Ondergeschikte horeca

 • a. voor de functie als bedoeld in artikel 12.1 onder b geldt dat maximaal 20% van de vloeroppervlakte van de hoofdfunctie gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca met een maximum van 20 m² per perceel;
 • b. voor de overige functies als bedoeld in artikel 12.1 geldt dat maximaal 10% van de vloeroppervlakte van de hoofdfunctie gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca met een maximum van 20 m² per perceel.